Ympäristömerkki

Logo-EKOenergy-no-text

EKOenergia-merkki on kansainvälisesti tunnistettu laatumerkki uusiutuvalla energialla tuotetulle sähkölle, kaasulle, lämmitykselle ja jäähdytykselle. Se on myös viestintäväline. Käyttämällä EKOenergia-logoa kuluttajat ja yritykset voivat osoittaa sitoutuneisuuttaan uusiutuvaan energiaan ja rohkaista muita toimimaan samoin. Tämä nopeuttaa siirtymistä kohti maailmaa, jossa käytetään 100-prosenttisesti uusiutuvaa energiaa.

Kansainvälinen ja monikielinen tiimimme antaa mielellään lisätietoa ja materiaalimme ovat saatavilla yli 20:llä kielellä.

EKOenergian kriteeristö pähkinänkuoressa

EKOenergia-merkitty energia on aina 100% uusiutuvaa, mutta se on paljon muutakin. Ympäristömerkkimme takaa, että kulutettu energia täyttää kriteerimme, jotka ympäristöjärjestöjen verkostomme on sille asettanut. Samalla autamme kuluttajia saamaan aikaan valinnallaan konkreettisia, positiivisia lisäisvaikutuksia Ilmasto– ja Virtavesirahastomme kautta.

1.  Jäljitettävyys ja kaksoislaskennan estäminen

EKOenergia on uusiutuvaa, vihreää energiaa. Asian todentamiseksi edellytämme, että energian alkuperä on luotettavasti jäljitettävissä eikä mahdollista ympäristöominaisuuksien kaksoislaskentaa. Näin jokainen megawattitunti (MWh) uusiutuvaa energiaa voidaan raportoida vain kerran. Tästä johtuen hyväksymme ainoastaan todistukset, jotka täyttävät Greenhouse Gas Protocolin Scope 2 -säännöstön mukaiset laatuvaatimukset. Euroopassa tämä tapahtuu eurooppalaisen lainsäädännön mukaisen alkuperätakuujärjestelmän (Guarantee of Origin, GO) kautta. Pohjois-Amerikassa puolestaan käytämme REC-järjestelmää (Renewable Energy Certificates). Muualla hyväksymme muita luotettavia jäljitysmenetelmiä, kuten esimerkiksi kansalliset säädökset tai I-REC -järjestelmän. Energian tuotannon ja kulutuksen on tapahduttava saman markkina-alueen sisällä.

2.  Kestävyys

EKOenergia on kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa. EKOenergia-merkityn energian tulee täyttää EKOenergia-verkoston kestävyyskriteerit. EKOenergian myyjät voivat myydä EKOenergia-merkillä merkittyä energiaa, kun tuotantolaitoksilla on EKOenergian sihteeristön tai hallituksen hyväksyntä. Ota yhteyttä EKOenergian sihteeristöön saadaksesi lisätietoja hyväksymisprosessista. Hyväksyntä on ilmaista.

Kestävyyskriteerimme määräävät seuraavaa:

  • Tuuli- ja aurinkoenergiaa voidaan myydä EKOenergia-merkittynä energiana, jos tuotantolaitokset on sijoitettu suojeltujen luontokohteiden ja tärkeiden lintualueiden ulkopuolelle. Samat määräykset pätevät geotermisellä energialla ja merienergialla tuotettuun sähköön.
  • EKOenergia-merkitty vesivoima tulee tuotantolaitoksista, jotka täyttävät EKOenergian kestävyyskriteerit. Kriteerit suojaavat jatkuvan virtauksen, ottavat huomioon kalojen vaelluksen ja säilyttävät vesilajistolle sopivat elinolosuhteet.
  • Bioenergian osalta (sähkön, biokaasun ja lämmön tuotantoon) hyväksymme ainoastaan biologisen jätteen maataloudesta, kunnilta ja teollisuudesta sekä tietynlaisen puubiomassan (lukuun ottamatta mm. juuria, kantoja ja suuria tukkeja) käytön. Nämä resurssit on käytettävä 100-prosenttisesti uusiutuvan energian laitoksissa.
  • Hyväksymme myös kaikenlaisen uusiutuvan kaasun, joka valmistetaan muuntamalla uusiutuvaa energiaa kaasuksi (power-to-gas), kuten vihreän vedyn, jos kaasun tuotantoon käytetty uusiutuva sähkö täyttää EKOenergian kestävyyskriteerit sähkölle.

3.   Täydentävyys ja uusia uusiutuvan energian hankkeita

Täydentävyys (tai lisäisyys, englanniksi additionality) tarkoittaa sitä, että valintasi johtaa todelliseen muutokseen.

Ostaessasi EKOenergia-merkittyä sähköä tai kaasua, vähintään 0,10€ jokaista megawattituntia (MWh) kohden ohjautuu Ilmastorahastollemme. Tämä rahoittaa uusia puhtaan energian projekteja kehittyvien maiden paikallisyhteisöissä. Näin varmistamme, että käyttämäsi EKOenergia-merkitty energia johtaa uusiutuvan energian tuotantoon siellä, missä sitä eniten tarvitaan.

Kaikki rahoittamamme projektit valitaan läpinäkyvällä prosessilla ja ne edistävät YK:n Kestävän kehityksen tavoitteiden (Sustainable Development Goals) toteutumista. Nämä projektit ovat osa EKOenergian täydentäviä menetelmiä eli miten vihreän energian ostosi johtaa lisähyötyihin.

Kaikki EKOenergia-merkityn energian kuluttajat auttavat meitä myös lisäämään tietoisuutta kestävyyskysymyksistä ja edistämään uusiutuvan energian käyttöä maailmanlaajuisesti. Ympäristöjärjestöjen aloitteena kampanjoimme puhtaan energian edistämiseksi ja ajamme ilmastoystävällisempää lainsäädäntöä.

4.  Auditointi ja tarkastus

EKOenergian sihteeristö järjestää vuosittain auditoinnin, jossa tarkastetaan, että myydyt ja käytetyt EKOenergiana-merkityt määrät täyttävät kaikki EKOenergian kriteeristössä luetellut vaatimukset. Auditointi perustuu tosiseikkoihin ja lukuihin, jotka viranomaiset ja/tai luotettavat ulkopuoliset sertifiointiorganisaatiot ovat sertifioineet tai vahvistaneet. Lisätietoa auditointikriteereistämme voit lukea kohdasta EKOenergia-verkosto ja -merkki.