Ban Cố Vấn

Các thành viên của Ban Cố vấn có thể đưa ra đề xuất bất kỳ vấn đề nào liên quan đến EKOenergy. Ban Cố vấn cũng thường xuyên thông báo về lịch trình công tác của Ban Lãnh đạo. Ban Lãnh đạo phải trả lời các câu hỏi và bình luận của các thành viên Ban Cố vấn trong vòng 2 tháng.

Các thành viên Ban Cố vấn đưa ra lời khuyên với trình độ chuyên môn và danh tính cụ thể, không sử dụng tên riêng của tổ chức hoặc doanh nghiệp.

 • Esther Bailleul, Renewable energy and communication expert, France
 • Steve Baynes, Student, Canada & Finland
 • Christian Breyer, Professor Solar Energy, Lappeenranta University of Technology, Finland and Germany
 • Costanza Boggiano Pico, former “100% energia verde” label, Italy
 • Jules Chuang, 莊昇勳, Mt.Stonegate Asset Management Ltd, Taiwan.
 • Jean-Francois Fauconnier, CAN Europe
 • Jan Janssen, CO2logic, Belgium
 • Heikki Junes, Ph.D., Finland and Sweden
 • Tomás García, BayWa r.e. Projects España S.L.U.
 • Olga Gerasimenko, Student, Russia and Finland
 • Jorge Gonzalez, Gesternova, Spain
 • Tom Lindberg, ECOHZ, Norway
 • Teemu Kettunen, Independent Energy expert, Finland
 • Sarianna Mankki, 350.org, Finland
 • Jaume Margarit, Asociación de productores de energías renovables (APPA), Spain
 • Erki Milistver, Country director, Nordic Green Energy, Finland
 • Fabiola Nardò, Student, Italy
 • Julia Pösl, Bischoff & Ditze, Germany
 • Pep Puig I Boix, Energy expert, Spain
 • Alexander Quarles, Climate Friendly, Netherlands
 • Stefan Schaa, Energy expert, Projects in Motion, Malta
 • Jenni Vainioranta, The Consumers’ Union of Finland
 • Willem Van den Bossche, BirdLife Europe
 • Michael Weber, South Pole Group, Germany

Chào mừng đến với Ban Lãnh đạo

Bạn muốn hỗ trợ chúng tôi với trình độ chuyên môn của bạn? Bạn muốn theo dõi những hoạt động phát triển mới nhất của chúng tôi? Hãy tham gia vào Ban Cố vấn! Hãy liên hệ Ban Thư ký để có thêm thông tin!