Ban Lãnh Đạo Của Ekoenergy

ekoenergy stampBan Lãnh đạo là cơ quan thẩm quyền cao nhất của EKOenergy Network and Label. Mỗi thành viên trong tổ chức EKOenergy được quyền đề cử một người vào trong Ban Lãnh đạo. Quyết định cuối cùng dựa trên 3/4 tổng số quyền bầu cử. Các thành viên trong Ban Lãnh đạo bao gồm: