Liên hệ

Đội ngũ quốc tế của chúng tôi có thể giải đáp các thắc mắc bằng nhiều ngôn ngữ và tư liệu của chúng tôi được biên dịch trên 30 ngôn ngữ khác nhau. Xem thêm Báo cáo trong 5 năm của Tổ chức EKOengery, Bản Tóm lược Greenhouse Gas Protocol, các kết quả của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau hoặc liên hệ với chúng tôi.

EKOenergy’s Secretariat
c/o Finnish Association for Nature Conservation
Địa chỉ: Itälahdenkatu 22 B (a), 00210 Helsinki, Finland

steven_vanholme

Steven Vanholme
Program Manager
+358 50 568 7385
steven.vanholmesmall ekoenergy symbolsll.fi

Merve Güngör
Liaison Coordinator for Asia &
North Africa
+358 46 954 4941
Merve.Gungorsll.fi

Karlina Ozolina
Project Manager Hydropower
Karlina.Ozolinasmall ekoenergy symbolsll.fi

.

Manuela Mastrangelo
EKOenergy in Italy
Manuela.Mastrangelosll.fi
European Solidarity Corps

Kristell Prigent
EKOenergy in France and French speaking areas
Kristell.Prigentsmall ekoenergy symbolsll.fi
European Solidarity Corps

Glòria Monterrubio Coll
EKOenergy in Spain, Portugal and Latin America
Gloria.Monterrubiosll.fi
European Solidarity Corps

.

Lasse von Dufving
EKOenergy in Germany, Austria and Switzerland
lasse.vondufvingsmall ekoenergy symbolsll.fi
European Solidarity Corps

Maria Vediakova
EKOenergy in Russia
Maria.Vediakovasll.fi
European Solidarity Corps

Oussama Houij
EKOenergy in the Arab World
Oussama.Houijsll.fi
European Solidarity Corps

.

ms who

Tom Hall
EKOenergy in the UK
Tom.Hallsll.fi
European Solidarity Corps

Xinyi Tang
EKOenergy in China
Xinyi.Tangsll.fi

You?
We welcome volunteers and trainees
Contact Steven or Merve

.