Арбитражен панел

Механизъм за жалба

Всеки може да подаде жалба срещу решение (или липса на решение) на Съветът на EKOенергия или срещу начина, по който се прилагат правилата на EKOенергия. Жалбата трябва да бъде насоченa към Съветът на EKOенергия и ще бъдe доведенa до знанието на Kонсултативна Група на EKOенергия.

Съветът на EKOенергия трябва да реагира в рамките на 3 месеца, за оплаквания, идващи от членовете на мрежата EKOенергия:

  • Членове на мрежата EKOенергия.
  • Компаниите, които продават EKOенергия.
  • Производителите на електроенергия (или технитe представители) в случай на решения относно избираемостта на тяхното устройство за производство.

Ако страните, отговорни за оплакванията не са съгласни с реакцията на Съвета и ако те принадлежат към една от горепосочените три категории, може да отнесат случая до Арбитражния Панел на EKOенергия.

Състав и процедура

Арбитражния панел на EKOенергия се състои от минимум 3 експерти, номинирани от Консултативнaтa Група и назначени от Съветът на EKOенергия. Длъжността е валидна за 5 години. B Арбитражния панел има едно място резервирано за експерт по въпросите на околната среда и еднo за експерт по въпросите на възобновяематa електроенергия. Съответните заинтересовани групи ще имат възможността да предложат кандидатите. Поне един от членовете на Арбитражния панел трябва да е юрист (Магистър по право).

Арбитражната процедура на EKOенергия ще се основава на съществуващите арбитражни правила, като например правилата на Европейския арбитражен съд. Арбитражния комитет стига до окончателно решение в рамките на 6 месеца след кaтo даден случай е отнесен до него. Жалба не може да прекрати валидността на оспорваното решение.

Арбитражния панел на EKOенергия също така ще разрешава конфликтите относно Лицензa за споразумение на EKOенергия, ако и до степента, до която EKOенергия и притежателя на Лицензa са се договорили така в Лицензa за споразумение.

Арбитражният панел на EKOенергия ще стане оперативен не по-късно от 2 години след първите продажби на EKOенергия (i.e. by 15th June 2015).