Одит и верифициране

Фактите и цифрите, които още не са били проверени от европейските, националните и регионалните власти, трябва да бъдат верифицирани (проверени за истинност) от законен одитор, както е определено в Директива 2006/43/ЕО на Европейския парламент и на Съвета на министрите от 17 май 2006 г. за законовите определените одити на годишните отчети. За страни извън ЕИП това трябва да се извърши от одитор, който отговаря на всичките изисквания на Международните одитни стандарти и са предварително приети от Борда на ЕКОенергия.

Одитът ще се базира на лист за проверка, предоставен от Секретариата на ЕКОенергия.

Вижте глава 11 от текста “ЕКОенергия – мрежа и екомаркировка“.