Климат

Финансиране на климатични проекти

rural-electrificationЗа всеки MWh продадена ЕКОенергия трябва да се прави вноска от минимум 0,10 евро (десет евроцента) в Климатичен фонд ЕКОенергия. Парите от този фонд ще бъдат използвани да се стимулират по-нататъшни инвестиции във възобновяема енергия.

Бордът на ЕКОенергия взима решения в редовен порядък за използването на парите от Климатичен фонд ЕКОенергия, като взема пред вид препоръките на заинтересуваните страни и в частност на препоръките на компаниите доставчици от ЕКОенергия, екологичните НПО и Консултативния съвет ЕКОенергия.

С оглед на това да бъде колкото се може по-ефикасен, ЕКОенергия няма да учредява собствени инициативи, но ще се възползва от съществуващи механизми и инструменти.

Възможни мерки са:

  • Инвестиция във вятърна или слънчева енергия в развиващите се страни, ако същите са в крак с критериите от златните стандарти (www.cdmgoldstandard.org). Ако подкрепяните проекти биха довели до въглеродни емисии, същите ще бъдат прекратени (пропорционално) с оглед на това да се избегне двойно броене.
  • Инвестиране в проекти за вятърна и слънчева енергия в европейски страни, които имат голям потенциал за развиване на въозбновяема енергетика, но с липсващи ресурси.
  • Ниско мащабни проекти за възобновяема енергетика с голяма екологична и социална принадена стойност.
  • Прекратяването на Европейските ЕТS допустими емисии, когато има сигнали, че има недостиг на пазара.

Пълна мощност на ЕКОенергия (“EKOenergy Full Power”)

В контекста на зеленото електричество специалистите се позовават на допълнителност когато говорят за допълнителни капацитети от възобновяема продукция или извънредно намаляване на въглерода, в сравнение с една базова стойност, което би се случило при настоящите пазарни условия и съществуващата правна рамка (включая обществена подкрепа).

Един от отговорите на ЕКОенергия до тези, които искат да стимулират „допълнителността“, е Пълната мощност на ЕКОенергия (“EKOenergy Full Power”). Пълна мощност на ЕКОенергия е ЕКОенергия с по-голям принос към Климатичния фонд. Приносът за MWh трябва да е достатъчен, за да осигури собствения капитал за инвестиция в капацитет за възобновяемо производство (препоръчително слънчево или вятърно), която е в състояние да произведе 1 MWh от възобновяемото електричество свърх очакваната му продължителност на живота. Точното количество са приноса ще зависи от избраните проекти и вероятно ще се увеличи с течение на времето.