Възобновяемост и устойчивост

Възобновяемо

ЕКОенергия е възобновяемо електричество. Много изследвания потвърждават, че европейското електричество може да бъде вьзобновяемо до 2040 – 2050 г., ако го изберем сега. Вие можете да помогнете като спестявате електричество и като превключите на въобновяемо електричество. С избирането на въозбновяемо електричество ние даваме на доставчиците ни (продавачи на електричество), производители и политици ясен сигнал – в това искаме те да инвестират.

Устойчиво

По едно и също време ние изцяло осъзнахме, че производството на възобновяема енергия има също и въздействия. ЕКОенергия иска да бъде инструмент за избягване и намаляване на тези въздействия. Имаме три различни начина да вземем пред вид услугите за екосистеми, хабитатите и биоразнообразието на биологическите видове:

Many Trickles make a Stream

Доброволци, които възстановяват река по проект, финансиран от нашия Екологичен фонд. Този проект се изпълни в Остроботания в Западна Финландия.

  •  Изключваме някои силно противоречиви видове възобновяема енергия от нашата система. Това в частност е случая за някои видове биомаса. Това решение да изключим някои видове биомаса е основано не само на загриженост за биоразнообразието, но също така взема пред вид климатичното въздействие и социалните аспекти. Има много ясни индикации, че въздействието на въглерода от някои видове биомаса е по-лошо, отколкото на вкаменелото гориво. А използването на биомаса за производство на енергийна продукция може да има въздействие върху цените на храните в световен мащаб.
  • Стартирахме Екологичен фонд – за всеки продаден MWh хидроенергия, минимум 10 евроцента ще отидат във Фонда за околната среда. Парите от този фонд ще бъдат използвани за възстановяване на водните екосистеми.
  • Някои видове продукция са единствено приемливи, ако Борда на ЕКОенергия ги одобри след консултация с местните екологични НПО. Татък например е случая с вятърни турбини в защитени зони и напълно при водната енергия.

Критерии на ЕКОенергия