Проследяване и Гаранции за произход

Проследяване на електричеството

Електричество не може да бъде проследявано по течение на електрическата мрежа. Това означава: никой не може да има гаранция, че „той или тя наистина получава електрони от компанията или от производствената мощност, които предпочита.“ Но е възможно да се учреди една „отчетна система“, правеща записи коя компания колко електрона е пуснала в мрежата и да уточни в този регистър как е било произведено това електричество. Доста лесно е също да се добави допълнителна колона към този регистър, указваща за кого са били пуснати в частност електроните в мрежата. Това позволява на потребителите да „претендират“, че тези електрони са били пуснати в мрежата „от тяхно име“.

Гаранции за произход

В Европа такава книга и система за заявяване на претенции е била въведена за първи път като доброволна система, позната като Сертификати RECS. Но скоро същата концепция е получила законово основание – член 5 от Директива 2001/77/EC of 27 септември 2001 г. за подпомагане на електричество от възобновяеми енергийни източници на вътрешния пазар на електричество въведе система за Гаранции за произход в Европейския съюз. Системата беше развита по-нататък от чл. 15 от Директива 2009/28/EC от 23 април 2009 г. за подпомагането на използване на енергия от възобновяеми източници.

Поначало директивата казва, че всички страни от ЕС се нуждаят от система, която да гарантира, че за всеки продаден като „зелено електричество“ MWh, един MWh от възобновяеми източници е пуснат в Европейската мрежа. Основната цел на тази система е информиране на потребителя и избягване на двойно броене.

(New text; translation welcome)

At the end of the 1990s, ecolabels systems such as Bra Miljöval and Norppaenergia were amongst the first to experiment with such ‘book and claim systems’. As they wanted to promote the electricity of particular power plants, they had to introduce a way to track the electricity of these power plants. The first european-wide system was the RECS system: Renewable Electricity Certificate System, a voluntary system developed by the electricity sector.

These voluntary tracking systems have now been taken over by the official Guarantee of Origin system, which was first introduced by article 5 of Directive 2001/77/EC of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market. The system has been further elaborated by art. 15 of Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources.

The European directive says that all EU countries need to set up an official registry, able to issue a ‘proof of production’ for each produced MWh of renewable energy. This proof is the Guarantee of Origin. Nobody can sell green electricity to an end consumer if he doesn’t have such a guarantee of origin, and upon sale of the green electricity, the Guarantee of Origin has to be cancelled (removed from the system). Consumer information and avoidance of double counting is the main objective of this system.

EKOenergy uses the European Guarantee of Origin system. At the same time, EKOenergy wants to play a role in pushing all countries to adopt the same strict and clear rules for their Guarantee of Origin system. For countries outside the EU, EKOenergy can accept other existing tracking systems (‘book and claim systems’) if they fulfil strict criteria.

Остатъчният микс

residual-mixАко някои хора плащат за правото да „претендират“ за зелената стойност, трябва да е ясно, че продуктът, за който те претендират, е изваден от мрежовия микс. Там е и мястото, където остатъчният микс се намесва – т. е. мрежовият микс минус проследеният и получил заявка за претенции електрически продукт. The residual mix is the ‘mix of electricity’ (mix of fossil, nuclear and renewable electricity) which is left for all consumers who don’t have a contract promising them a specific electricity product. In other words, it is the grid mix minus the tracked and claimed electricity products. If more consumers buy green electricity, the residual mix becomes less green.

Страните членки осъзнават това във все по-голяма степен. Някои от тях сега са учредили смесена структура за изчисляване на тези остатъчни миксове и все повече и повече страните членки предприемат законодателни мерки, за да определят кои числа от остатъчния микс би трябвало да се използват. Това е уместно за информацията на енергийния доставчик, която той трябва да внесе в сметката за тока (Член 3(9) от Директива 2009/72/EC на Европейския парламент и на Съвета от 13 юли 2009 г. относно общи правила за вътрешния пазар на електричество).

За повече информация относно остатъчния микс вижте Проект RE-DISS.

Import – export

EKOenergy can originate from an other country than the country of consumption (either via import, or via cancellation of Guarantees of Origin in an other country). Chapter 10.2 and 10.3 of the text „ЕКОенергия: мрежа и екомаркировка“ set criteria for these cases.

For the information of suppliers, we give hereafter an overview of what these criteria mean in practice.

Note that import export is not the rule, rather the exception. Most of the EKOenergy sales are domestic. The EKOenergy criteria also specify that the consumer always has to be informed about the country of origin of EKOenergy.

Origin Where can it be consumed? How
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transfer according to EECS rules.
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL All other countries Possible via ex-domain cancellation
EU countries not mentioned above Only consumption in own country. Until the EKOenergy Board decides otherwise. This decision will be communicated via this webpage. Cancellation of Guarantees of Origin in country of origin.
Turkey Only consumption in own country. Cancellation of I-REC
All other countries (i.e. not EEA, not CH, not Turkey) Not yet acceptable as EKOenergy. Until the EKOenergy Board decides otherwise based on the criteria listed in Chapter 10.1 of the text „ЕКОенергия: мрежа и екомаркировка“

.

Критерии на ЕКОенергия

За повече информация за ЕКОенергия критериите за проследяване вижте Глава 10 от текста „ЕКОенергия: мрежа и екомаркировка“.