Вятърна енергия

Вятърните турбини преобразуват механичната енергия от вятъра в електричество. Вятърът завърта витлата, които задвижват вал, който на свой ред се свързва към генератора и произвежда електричество. Вятърните турбини могат да бъдат построени на сушата или извън нея – върху големи водни тела, като например океани или езера.

Според на данни на EWEA (Европейската ветроенергийна асоциация), през 2010, на брега е имало 70,488 вятърни турбини и 1,132 турбини извън сушата. Данните се отнасят за страните от ЕС. С развитието на технологиите, турбините стават по-големи и по ефективни: същото количество енергия, вече може да бъде произведено с по-малко на брой турбини.

Средно голяма турбина на сушата, произведена през 2014г., може да снабди годишно с електроенергия повече от 1,500 средностатистически домакинства  в ЕС. Обикновена вятърна турбина от 3.6мВт, извън сушата, може да снабди с енергия повече от 3,312 средностатистически домакинства в ЕС.

В момента (2014), развитието на наземните вятърни централи е по-икономично от тези извън сушата. Въпреки това, през идните години, турбините извън сушата ще се произвеждат в по-голям мащаб, цените ще спадат, което ще направи вятърната енергия извън сушата, все по-конкурентна.

През 2014г. Според ЕWЕА, 19.5 мВт от капацитета за добиване на вятърна енергия,  са установени върху площ от 1,000 км в ЕС, с най-висока гъстота в Дания и Германия. Въпреки че 25 от 27-те страни членки на ЕС сега произвеждат вятърна енергия, все още има на разположение съществено количество вятърен енергиен капацитет в страни като Франция, Обединеното кралство и Италия.

Общия брой на установените вятърни централи в Европа, в края на 2012г., покрива 7% от ежегодното потребление на 27-те членки на ЕС.

Вятърът набавя 26% от електричеството произведено в Дания, докато Португалия и Испания произвеждат около 16% от електричеството си от вятърна мощ, следвани от Ирландия (12%) и Германия (11%).

Предимства

  • Производството на електричество от вятърна енергия предизвиква парникови газови емисии. Турбина ще произведе до 80 пъти повече енергия, отколкото енергията, която е била използвана за изграждане, установяване, работа, поддръжка и извеждане от експлоатация (според данни на EWEA). ЕWЕА предвижда, че през 2011, вятърната енергия ще е спестила 140 милиона тона въглеродни емисии на ЕС, равняващи се на спирането от движение на 33% (или 71 милиона) коли в ЕС.
  • За разлика от изкопаемите горива, вятърът като “суров материал” е безплатен и винаги ще е на разположение.
  • Вятърните централи заемат ограничено място на земята, позволявайки използването на обкръжаващата ги площ (напр. за земеделие).
  • Времето за построяване обикновено е твърде кратко – 100мВт вятърна ферма може лесно да бъде построена за два месеца. По-голяма 50мВт вятърна ферма може да бъде построена за шест месеца.
  • За разлика от изкопаемите горива и атомните енергийни централи, вятърната технология използва съвсем малко вода за производството на електричество. Вземайки предвид, че липсата на вода е вече належащ проблем, и че ще бъде изострен от климатичните промени и нарастването на населението, вятърната енергия е ключът към запазването на водните ресурси.

Недостатъци

  • Вятърът е непостоянен: възможно е да има бури, както и пълно отсъствие на вятър. Ако няма вятър, вятърната енергийна централа изобщо не произвежда електричество. Поради тази причина вятърните електроцентрали трябва да бъдат комбинирани с  централи, които нагаждат производството си според колебанията в потреблението през деня (като напр. водната и биоенергията), както и със Smart Grid технологиите.
  • Вятърните енергийни централи също биват критикувани заради шума, който създават. Проблемът с шума се решава лесно – чрез избор на подходящ терен за централата и подбора на подходяща модерна вятърно – енергийна технология. Допълнителна информация може да намерите в прегледа направен през 2009 от Американската и Канадската асоциация за вятърна енергия.
  • Вятърната енергия бива критикувана, че разваля пейзажа, (това обаче, подлежи на спор, понеже е изцяло въпрос на вкус). Избирането на подходящ терен също решава този проблем. Повечето европейски държави са определили важни пейзажи, защитени области и обекти с културно наследствена стойност, което помага на енергийните производители да намират подходящи терени за енергийните електроцентрали.
  • Вятърните турбини могат да засегнат птиците и прилепите. Ако вятърна електроцентрала е построена върху невнимателно подбрано място, това може да разстрои гнезденето и прехраната на птиците. Те могат също така да засегнат миграцията и дори да предизвикат смъртност. Въпреки това, смъртта на птици сблъскващи се с вятърните турбини е една съвсем малка част от причините за смъртност, предизвикани от човека. Такива причини са например: сблъсък в автомобили и сгради. Отново, тези проблеми могат да бъдат избегнати като се избере подходящ терен за вятърното енергийно производство. Струва си да се отбележи, че вятърните ферми често са предмет на оценка на въздействието върху околната. Това гарантира, че техния ефект върху околната среда, флора и фауна включително, е внимателно обмислен преди строителството да започне.  Въпреки своето въздействие върху птиците, дори дружествата за защита на птиците са в подкрепа на вятърната енергия. Например, много от тях са на мнение, че климатичното изменение е единствената голяма заплаха за птиците, и че вятърните и  възобновяемите енергийни източници са ясно решение в борбата с климатичните промени.

  Можете да прочетете повече за ефекта от вятърната енергия върху околната среда в тази  много детайлна статия от Wikipedia.

  EKOенергия определя критерии за вятърната енергия и всички други възобновяеми източници. Вятърната енергия носеща името ЕКОенергия, никога не идва от местообитания, които са под заплаха, миграционни пътища, защитени области и обекти от културното наследство.