Seguiment i Garanties d’Origen

Seguiment de l’electricitat

L’electricitat no es pot rastrejar al llarg de la xarxa elèctrica, de manera que els consumidors no tenen cap garantia que l’energia que compren provingui d’una companyia o central elèctrica en particular. Si vostè viu al costat d’una central nuclear, probablement obtingui l’energia d’allà. L’electricitat no es pot controlar, comptar o separar com el gra d’arròs. Això és, tota l’electricitat – provinent de diverses fonts – es mescla en un mateix cable.

Els polítics afirmen que per raons de protecció al consumidor, així com també per raons mediambientals, s’ha de poder oferir a la gent l’oportunitat d’escollir d’on obtenen l’electricitat.

Per fer-ho possible, s’han desenvolupat sistemes de “reserva i reclamació”. A través d’aquestes bases de dades, els productors poden registrar quanta electricitat han produït, quan l’han produït i com l’han produït. Els venedors d’electricitat i els consumidors poden utilitzar aquestes mateixes bases per “reclamar” que un determinat tipus d’electricitat és seva.

   Vegi també el nostre vídeo sobre el seguiment de l’electricitat.

Garanties d’origen

A Europa els certificats de seguiment s’anomenen Garanties d’Origen. Ningú pot vendre electricitat verda al consumidor final sense aquest certificat. En el moment d’efectuar-se la venda, la Garantia d’Origen s’ha d’eliminar del sistema. La informació per al consumidor i la prevenció de la doble comptabilitat són el principal objectiu d’aquest sistema. Això significa que ningú més a Europa pot reclamar que estigui utilitzant la mateixa electricitat que vostè.

Els registres nacionals de Garanties d’Origen estan dirigits per entitats designades per l’Estat, com ara reguladors i operadors de xarxa.

Les bases legals queden regulades per l’article 15 de la Directiva 2009/28/EC, del 23 d’abril del 2009, sobre la promoció de l’ús de l’energia provinent de recursos renovables (no disponible en català).

Certificats I-REC

A països de fora d’Europa (Espai Econòmic Europeu + Suïssa), EKOenergia pot acceptar sistemes de seguiment existents, si aquests compleixen uns criteris estrictes. Pel que fa a les vendes a Turquia i Àsia, acceptem certificats I-REC. L’I-REC és una organització sense ànim de lucre que treballa per proveir sistemes sòlids de funcions de recerca (sistemes REC) arreu del món. Per a més informació, consulti www.irecstandard.org.

Per als certificats I-REC, establim algunes normes addicionals:

  • El certificats han de ser utilitzats/cancel·lats durant el primer any després que l’electricitat hagi estat produïda, en línia amb el que el Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle Àmbit 2 Guia explica a la pàgina 60: “Tots els instruments contractuals emprats en el mètode basat en el mercat d’àmbit 2 de comptabilitat, hauran de ser expedits i redimits el més a prop possible al període de consumició de l’energia pels qual l’instrument ha estat aplicat”.
  • EKOenergia només accepta certificats I-REC per a la consumició de l’electricitat al mateix  “mercat” on s’ha produït.

Importació-exportació

EKOenergia pot provenir d’un país diferent al país de consum (ja sigui a través de la importació, o a través de la cancel·lació de les Garanties d’Origen a un altre país). Els capítols 10.2 i 10.3 del text EKOenergia – Xarxa i ecoetiqueta estableixen els criteris per a aquests casos.

Pel que fa a la informació sobre els proveïdors d’electricitat, resumim a continuació què signifiquen aquests criteris a la pràctica.

Noti que la importació-exportació no és la regla sinó, més aviat, l’excepció. La major part de les vendes d’EKOenergia són domèstiques. Els criteris d’EKOenergia també especifiquen que el consumidor sempre ha de ser informat sobre el país d’origen de la seva electricitat.

Origen On pot ser consumit? Com?
Els països amb sistemes de seguiment vinculats al nucli de l’AIB: AT, BE, CH, DE, EE, ES, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Els països amb sistemes de seguiment vinculats al nucli de l’AIB: AT, BE, CH, DE, EE, ES, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transferència segons les normes EECS de l’AIB
Els països amb sistemes de seguiment vinculats al nucli de l’AIB: AT, BE, CH, DE, EE, ES, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Tots els altres països. Possible a través de la cancel·lació ex-domini.
Països de l’UE no esmentats a dalt. El consum és possible només al propi país. Fins que el Consell EKOenergia decideixi una altra cosa. Aquesta decisió serà comunicada a través d’aquesta pàgina web. La cancel·lació de les Garanties d’origen al país d’origen.
Tots els altres països. Els certificats de seguiment s’han d’utilitzar al mateix “mercat” on ha tingut lloc la producció física de l’electricitat. Cancel·lació de certificats I-REC

.

Criteris d’EKOenergia

Si desitja consultar el text oficial sobre els criteris de seguiment d’EKOenergia, vegi el capítol 10 del text EKOenergia – Xarxa i etiqueta.