Seguiment de l’energia

mixed electricity in the gridPer a EKOenergia és important que la font d’origen de l’energia renovable pugui ser identificada de forma fiable. Aquest coneixement ens permet assegurar que:

  • l’energia s’ha produit respectant els nostres criters de sostenibilitat.
  • els atributs de l’energia renovable no estan subjectes a doble comptabilitat

Les empreses s’estan adonant de la necessitat d’obtenir energia més neta. Per aquest motiu, s’han desenvolupat sistemes de seguiment de l’energia provinent de fonts renovables. EKOenergia segueix de prop els desenvolupaments sobre la traçabilitat de l’energia elèctrica i gas renovable.

A continuació s’exposa més informació sobre els diferents sistemes de traçabilitat que són acceptats per a demostrar l’origen de l’energia etiquetada amb EKOenergia.

 

Traçabilitat de l’electricitat

L’electrcitat no es pot seguir un cop dins la xarxa. Tota electricitat produida, ja sigui procedent d’energies renovables o de combustibles fòssils, es barreja en quant entra a la xarxa elèctrica. Sistemes com “book and claim” (aixi com les Garanties d’Origen i els I-REC) han estat desenvolupats per permetre als consumidors reclamar una quantitat i tipus d’electricitat renovable determinada com a seva. Aquestes bases de dades permeten que els productors d’energia puguin registrar o “reservar” les quantitats, quan i com s’ha produit la seva electricitat. Els consumidors poden reclamar la seva energia verda a partir d’aquesta informació. Els Certificats d’Atributs Energètics (EAC per les sigles en anglès) s’emeten com a prova de compra d’electricitat renovable. Comprar energia verda no és possible sense provar el seu origen amb aquests certificats.

L’objectiu principal del seguiment de l’electricitat és informar al consumidor i evitar el doble comptatge. Aquest és un aspecte fonamental per garantir que cap altre consumidor reclama la mateixa electricitat que un altre.

Els certificats generats de les fonts d’energia renovables han de ser utilitzats o cancel.lats segons especifica la Guía d’Àmbit 2 del Protocol de Gasos d’Efecte Hivernacle: “Tots els instruments contractuals emprats en el mètode basat en el mercat d’àmbit 2 de comptabilitat, hauran de ser expedits i redimits el més a prop possible al període de consum de l’energia pels qual l’instrument ha estat aplicat” i “ha de provenir del mateix mercat en el qual estigui ubicada l’entitat encarregada de les operacions del consum elèctric” (p.60). Quan consumeix electricitat etiquetada amb EKOenergia, ja està complint amb tots aquests criteris.

 

Garanties d’Origen

A Europa els certificats de seguiment s’anomenen Garanties d’Origen (GO). Els registres nacionals de Garanties d’Origen estan dirigits per entitats designades per l’Estat, com ara reguladors i operadors de xarxa. L’ecoetiqueta EKOenergia treballa amb GO per al seguiment de l’electricitat a Europa.

Les bases legals queden regulades per l’article 15 de la Directiva 2009/28/EC, del 23 d’abril del 2009, sobre la promoció de l’ús de l’energia provinent de recursos renovables (no disponible en català). Des de 2021 en endavant, la directiva estarà reemplaçada amb l’artícle 19 de la Directiva (EU) 2018/2001 de l’11 de Desembre de 2018 sobre la regulació de l’ús d’energies provinents de recursos renovables.

 

RECs

Als Estats Units i Canadà, els certificats de seguiment de l’electricitat es diuen Certificats d’Electricitat Renovable (Renewable Electricity Certificates -RECs, per les sigles en anglès). Cal disposar d’aquests certificats per a reclamar l’ús d’electricitat renovable. Els RECs s’utilitzen tant en el mercat voluntari com en el de compliment.

Per a més informació sobre els RECs, recomanem la lectura del document “The Legal Basis for Renewable Energy Certificates” (PDF). Per a l’ús de l’ecoetiqueta EKOenergia als EUA i Canadà, aquests certificats són necessaris.

 

Certificats I-REC

L’ International REC Standard (I-REC) és una organització sense ànim de lucre que treballa per proveir sistemes sòlids de funcions de recerca (sistemes REC) arreu del món.

Com a ecoetiqueta per a l’energia, EKOenergia treballa amb I-REC per establir un sistema de seguiment de l’energia en països on no hi ha un seguiment per part dels governs locals com a Turquia, Xina, Índia, Brasil, Mèxic, Indonèsia o Sud-Àfrica. A la pàgina web d’I-REC es pot veure el llistat de països amb el seu registre.

EKOenergia accepta certificats I-REC per a la traçabilitat de l’electricitat etiquetada amb EKOenergía si:

  • els I-RECs s’utilitzen en els propers 12 mesos de la producció d’energia
  • la mateixa producció per aquell I-REC no s’ha utilizan per generar un credit de compensació

 

Certificats nacionals de seguiment de l’electricitat

EKOenergia està oberta a treballar amb d’altres sistemes de seguiment, sempre i quan compleixin amb els nostres criteris d’evitar el doble comptatge i hagi transparència en la informació. Els diferents certificats poden complementar-se entre si, però això pot presentar un risc de doble comptatge, que sempre s’ha d’evitar.

Els casos específics seran avaluats en funció del país de consum d’electricitat. No dubti en posar-se en contacte amb el secretariat d’EKOenergia si té alguna pregunta.

Japó: Actualment, CDP accepta J-Credits, Green Power Certificates i Non Fossil Value Credits (NFC). S’espera que la NFC es converteixi en el principal sistema de seguiment al Japó. Juntament amb RE100 i CDP, EKOenergia també segueix de prop els desenvolupaments al país i actualment accepta els 3 sistemes disponibles.

Taiwan: la majoria del sector està a favor dels I-REC a Taiwan. EKOenergia també accepta REC de Taiwan (T-REC).

Austràlia: La generació i venda d’electricitat renovable a Austràlia es realitza a través dels REC australians. Aquests inclouen certificats de tecnologia a petita escala (STC) i certificats de generació a gran escala (LGC). Els REC australians són acceptats per aprovar el seguiment de l’electricitat amb EKOenergia a Austràlia.

 

Seguiment de la producció en instal·lacions pròpies, acords de compra d’energia a llarg termini (PPA) i contractes d’electricitat

A part dels contractes d’energia verda: la producció en instal·lacions pròpies (autoconsum), els acords de compra d’energia a llarg termini (PPA per les seves sigles en anglès: Power Purchase Agreement) i les compres de certificats desagregades, són altres formes d’obtenir electricitat renovable. Independentment del mètode, l’ecoetiqueta EKOenergía garanteix que s’eviti el doble comptatge. Això vol dir que quan l’electricitat produïda arriba a la xarxa, els consumidors només poden afirmar que fan servir electricitat renovable si:

  • els EAC s’han emès per a aquesta producció.
  • els EAC s’han redimit amb el nom del consumidor.

En cas d’autoconsum, normalment no s’emeten certificats ja que l’electricitat produïda és consumida directament per l’usuari, sense haver de passar per la xarxa elèctrica.
No obstant això, si els EAC s’emeten per a aquesta electricitat de consum local, aquests han de cancel·lar-se / redimir-se en nom del consumidor local per evitar qualsevol risc de doble comptatge. Més informació sobre autoconsum amb l’ecoetiqueta de EKOenergia, visiti la secció EKOenergia per a instal·lacions pròpies.

Per a més informació sobre les diferents formes d’obtenir electricitat renovable, vegeu el seminari “Fonts renovables per a empreses”, un curs intensiu realitzat per SolarPower Europe i RE-Source. (Del minut 03:43 al 15:45).

 

Importació i exportació de certificats

EKOenergia només permet l’ús de certificats de seguiment del mateix mercat d’electricitat on es produeix l’electricitat. Un dels criteris d’EKOenergia especifica que el consumidor sempre ha d’estar informat sobre el país d’origen de l’electricitat que compra.

L’energia aprovada amb EKOenergia segueix els estàndards del Protocol de gasos d’efecte hivernacle així com les pràctiques que l’organització CDP dona suport. En els casos en que els certificats de seguiment no estan disponibles en certs països, creiem que mostrar flexibilitat ajuda a donar senyals correctes al mercat i, per tant, contribueix al desenvolupament d’un seguiment fiable.

Els capítols 10.2 i 10.3 del text ‘EKOenergía – Xarxa i ecoetiqueta‘ estableixen els criteris per als casos en què l’electricitat etiquetada amb EKOenergia s’origina en un país diferent del país de consum.

 

Traçabilitat del gas renovable

tracking of renewable gasEKOenergia busca treballar amb sistemes de seguiment fiables i independents per al gas que estiguin oberts a tots els actors del mercat interessats i excloguin el doble comptatge.

Preferiblement, només hi haurà un sistema de seguiment acceptat per país o només un sistema de seguiment acceptat per tipus de gas, és a dir, biogàs, “power-to-gas”, etc. Contacti’ns per a més informació al respecte.

Si no hi ha un sistema de seguiment en un país determinat, la Junta d’EKOenergia avaluarà la solució de seguiment suggerida pel venedor. L’aprovació d’aquest sistema serà temporal. Tan aviat com hi hagi un sistema de seguiment nacional, aquest sistema serà reemplaçat per l’oficial.

En l’actualitat, EKOenergia accepta:

  • Tot tipus de biometà existent a la Unió Europea.
  • Certificats de Garanties d’Origen per hidrogen.

Per a més informació sobre el seguiment del gas renovable, vegeu el capítol 5 dels criteris d’EKOenergía per a gas renovable.