The solar panels installed for the municipality of Espartinas

EKOenergie z onsite elektráren a smluv o nákupu elektřiny

Ekoznačku EKOenergie lze využít v kombinaci se všemi druhy zdrojů obnovitelné energie a to i při odběru elektřiny z takzvaných Power Purchase Agreements (PPA), tedy smluv o nákupu elektřiny, a onsite elektráren (on-site installations), instalací produkujících elektřinu na místě, kde se zároveň spotřebovává.

Zde se přehledně dozvíte podmínky, dle kterých jak spotřebitelé vlastní elektřiny, tak spotřebitelé se smlouvou o nákupu elektřiny můžou označit jejich obnovitelnou energii naší značkou EKOenergie.

Spotřebitelé zvažující použití názvu a loga EKOenergy na jejich produktech a dalších firemních materiálech naleznou více informací v sekci Naše logo ve vaší komunikaci a v našem průvodci Brand book.

EKOenergie pro smlouvy o nákupu elektřiny (PPA)

Obnovitelná energie zakoupená na základě smlouvy PPA může být označená naší ekoznačkou, pokud jsou dané podmínky splněné. Více informací v sekci o elektřině, plynu a teple.

Alespoň jeden z přímých účastníků smlouvy (výrobce energie, poskytovatel energetických služeb, instalační společnost, spotřebitel a podobně) musí být držitelem licence EKOenergy.

Bez ohledu na množství energie zakoupené v rámci smlouvy o nákupu elektřiny je držitel licence povinen splňovat podmínky stanovené v Licenční smlouvě, jako jsou jmenování kontaktní osoby, hrazení poplatku za držení licence ve výši 0,08 € a příspěvku do našeho Klimatického fondu ve výši 0,10 € za 1 MWh spotřebované elektřiny. V případě vodní elektrárny se hradí další příspěvek ve výši 0,10 € do Fondu pro životní prostředí EKOenergy také za 1 MWh spotřebované elektřiny. Více informací o tom, jak prodávat EKOenergii, naleznete v sekci Jak prodávat EKOenergii.

Značka EKOenergie pro onsite elektrárny

Off-grid EKOenergy ecohotel Mas La Llum

Energie z onsite elektráren může nést naši ekoznačku, což dává spotřebiteli možnost sdělit světu, že EKOenergii používá. Tímto způsobem tak můžou samovýrobci, kterým nestačí jen vlastnit solární panely, podporovat společnost EKOenergy v propagaci obnovitelné energie po celém světě.

Více informací o používání našeho loga ve vaší komunikaci naleznete také v průvodci Brand book.

Spotřebitelé onsite elektráren využívající obnovitelnou energii je mohou označit naší ekoznačkou, pokud jsou splněné následující podmínky:

  • Zařízení musí splňovat naše Kritéria udržitelnosti.
  • Jestliže spotřebitelé využijí ročně méně než 200 MWh samostatně vyrobené elektřiny a chtějí používat název a logo EKOenergy, musí o tom informovat sekretariát EKOenergy. Žádné další náklady stanovené nejsou, ale kontaktovat sekretariát předem je nezbytné a zároveň silně doporučujeme dobrovolný příspěvek do Klimatického fondu, jelikož tím pomáháte financovat projekty obnovitelné energie v rozvojových zemí.
  • Jestliže spotřebitelé využijí ročně více než 200 MWh samostatně vyrobené elektřiny, musí přispívat minimální částkou ve výši 0,10 € za 1 MWh do Klimatického fondu EKOenergy. V případě vodní elektrárny vzniká další příspěvek ve výši 0,10 € za 1 MWh do našeho Fondu pro životní prostředí.
  • Jestliže roční spotřeba samostatně vyrobené elektřiny přesahuje 1000 MWh, je spotřebitel povinen podepsat naši Licenční smlouvu nebo zahrnout držitele licence EKOenergy. V tomto případě je vedle příspěvku do Klimatického fondu vybírán i licenční poplatek ve výši 0,08 € za 1 MWh. V případě vodní elektrárny je navíc vybírán příspěvek ve výši 0,10 € do Fondu pro životní prostředí.

Jakýkoliv držitel licence, jako jsou dodavatel energie, agregátor nebo poskytovatel energetických služeb, může zastupovat několik samovýrobců a sloužit jako prostředník mezi nimi a sekretariátem EKOenergy. Zároveň hradí stanovené příspěvky, které poté naše společnost dále využívá. V tomto případě držitel licence vybírá příspěvky od všech jím zastoupených spotřebitelů v hodnotě celkového množství spotřebované elektřiny, což znamená, že i nižší individuální množství spotřebované elektřiny budou sečteny dohromady.

Jestliže je onsite elektrárna připojena k elektrizační soustavě, je třeba dodatečně splňovat i následující podmínky:

  • Jestliže spotřebitel nespolupracuje s agregátorem nebo poskytovatelem energetických služeb, jež jsou držiteli licence EKOenergy, je povinen mít smlouvu o elektřině označenou značkou EKOenergie, pokud je to možné, vztahující se k místu, kde se elektrárna využívající obnovitelnou energii nachází.
  • Pro množství energie odebírané z těchto elektráren není možné vydat zelené certifikáty, jako jsou například záruky původu. Jestliže tyto certifikáty byly i přesto vydány, spotřebitel či držitel licence EKOenergy, jakožto zástupce spotřebitele, je povinen certifikátem ručit, že nikdo jiný zelenou elektřinu spotřebitele nevlastní. Toto je nezbytné pro zamezení dvojího započtení.
  • Jestliže má systém připojený k elektrizační soustavě obousměrný elektroměr využívající takzvaný net metering, ekoznačku nelze použít pro elektřinu začleněnou do elektrizační soustavy, pokud majitel není schopen prokázat, že pro tuto výrobu nebyl vydán žádný zelený certifikát, jakým je například záruka původu, nebo že certifikáty tohoto druhu se spotřebitel či držitel licence EKOenergy, jakožto zástupce spotřebitele, zaručil, že nikdo jiný elektřinu spotřebitele nevlastní.