Monitorování a záruka původu

Monitorování elektřiny

Elektřinu na společné síti monitorovat nelze. To znamená, že nikomu nemůže být zaručeno, že „opravdu dostane elektrony od společnosti nebo elektrárny podle svých představ“. Pokud bydlíte vedle jaderné elektrárny, s největší pravděpodobností dostane energii z této elektrárny. Elektřina nemůže být skladována, spočítána a oddělena jako zrnka rýže: všechna elektřina vyprodukovaná z různých zdrojů se mísí v síti.

Politici usoudili, že z důvodu ochrany spotřebitele a stejně tak z důvodů ochrany životního prostředí je vhodné, aby lidé měli možnost výběru.

Aby toto bylo možné, byl vytvořen „systém evidence“, ve kterém se zaznamená, kolik elektronů ta která společnost dodala na síť, a přesně se uvede, jakým způsobem a kdy byla tato elektřina vyrobena. Prodejci a spotřebitelé elektřiny mohou používat stejnou databázi a prokázat tak , že určitý typ elektřiny je jejich.

Záruky původu

V Evropě je monitorovací systém nazýván Záruka původu. Pouze ten, kdo disponuje potvrzením původu, smí prodávat koncovým zákazníkům „zelenou elektřinu“. Po odprodání elektřiny musí být doklad o záruce původu zrušen (odebrán ze systému). Hlavním posláním systému je informovat spotřebitele a zabránit dvojímu zaúčtování. To v znamená, že nikdo jiný v Evropě nemůže tvrdit, že používá stejnou zelenou elektřinu jako vy.

Národní registry Záruky původu jsou řízeny státem jmenovanými subjekty, jako jsou regulační orgány nebo provozovatelé sítí.

Právním základem tohoto systému je čl. 15 směrnice 2009/28/ES ze dne 23. dubna 2009 o podpoře užívání energie z obnovitelných zdrojů.

I-REC certifikáty

Pro mimoevrospké státy (mimoevropský hospodářský prostor + Švýcarsko) může EKOenergie přijmout jiné existující monitorovací systémy, pokud splňují nastavená přísná kritéria. V Turecku a v Asii je pro prodej přijímán I-REC certifikát. I-REC je soukromě provozovaný monitorovací systém, který funguje v takových zemích, kde nebyl nastaven monitorvací systém státem. Pro více informací se podívejte na www.internationalrec.org.

Pro I-REC certifikáty nastavuje EKOenergie další pravidla:

  • Certifikáty musí být použity / zrušeny do 1 roku od výroby elektrické energie. To je více či méně v souladu s Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance, který na straně 60 uvádí: „ All contractual instruments used in the market-based method for scope 2 accounting shall be issued and redeemed as close as possible to the period of energy consumption to which the instrument is applied“
  • EKOenergie umožňuje použití I-REC certifikátů pouze pro spotřebu v rámci stejné země, kde byla elektřina vyprodukována..

Import – export

EKOenergie může pocházet z jiné země, než je země, ve které je spotřebovávána (ať už díky importu nebo zrušením záruky původu v jiné zemi). Kapitola 10.2 a 10.3 dokumentu „EKOenergie – Sdružení a značka“ nastavují kritéria pro tyto případy.

Pro dodavatele podáváme dále přehled, co tato kritéria znamenají v praxi.

Upozorňujeme, že import a export nejsou pravidlem, ale spíše výjimkou. Většina prodejů EKOenergie je vnitrostátní. Kritéria EKOenergie také specifikují, že spotřebitel musí být vždy informován o zemi původu elektřiny značky EKOenergie.

Původ Kde může být elektřina spotřebovávána? Jak?
Země se systémem sledování elektřiny napojeným na centrum AIB : AT, BE, CH, CZ, DE, DE, EE, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Země se systémem sledování elektřiny napojeným na centrum AIB : AT, BE, CH, CZ, DE, DE, EE, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Převod podle pravidel systému EECS.
Země se systémem sledování elektřiny napojeným na centrum AIB : AT, BE, CH, CZ, DE, DE, EE, FR, FI, HR, IE, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Všechny ostatní země Možné v rámci zrušení v ex-doméně
Země EU, které nejsou zmíněny výše Pouze spotřeba ve vlastní zemi, pokud rada EKOenergie nerozhodne jinak. Toto rozhodnutí bude uveřejněno na těchto webových stránkách. Zrušením záruky původu ve zdrojové zemi
Turecko Pouze spotřeba ve vlastní zemi. Zrušením v rámci systému I-REC
Všechny ostatní země (tj. mimo Evropský hospodářský prostor, Švýcarko a Turecko) V tuto chvíli není tato elektřina přijata pod značku EKOenergie, a to do doby, než rada EKOenergie rozhodne jinak (na základě seznamu kritérií v kapitole 10.1 textu „EKOenergie – Sdružení a značka“).

.

Oficiální text

Podívejte se na oficiální text EKOenergie o monitorování elektřiny, kapitola 10  ‘EKOenergie: sdružení a ekoznačka’.