Κλίμα

Χρηματοδότηση έργων για το κλίμα

rural-electrificationΓια κάθε μεγαβατώρα ΕΚΟενέργειας που πωλείται, το λιγότερο 0.10 € θα συνεισφέρονται στο Ταμείο της ΕΚΟενέργειας για το Κλίμα. Τα χρήματα του ταμείου θα χρησιμοποιούνται για την παρακίνηση επιπλέον επενδύσεων στον τομέα της ανανεώσιμης ηλεκτρικής ενέργειας.

Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το Συμβούλιο-ΕΚΟενέργεια παίρνει αποφάσεις σχετικά με τη χρήση των χρημάτων του Ταμείου της ΕΚΟενέργειας για το Κλίμα, λαμβάνοντας υπόψη του τις προτάσεις των φορέων συμμετοχής και ιδιαιτέρως τις προτάσεις των εταιριών παροχής ΕΚΟενέργειας, των περιβαλλοντικών ΜΚΟ και της Διοικητικής Επιτροπής-ΕΚΟενέργεια.

Για να είναι όσο πιο αποτελεσματική γίνεται, η ΕΚΟενέργεια δε θα παίρνει δικές τις πρωτοβουλίες, αλλά θα χρησιμοποιεί τους υπάρχοντες μηχανισμούς.

Κάποια πιθανά μέτρα είναι τα εξής:

  • Επενδύσεις για αιολική και ηλιακή ενέργεια σε αναπτυσσόμενες χώρες, εφόσον πληρούνται τα κριτήρια του χρυσού κανόνα (www.cdmgoldstandard.org). Αν τα χρηματοδοτούμενα έργα επιφέρουν πιστώσεις εκπομπής ρύπων, οι πιστώσεις θα ακυρώνονται (αναλογικά), έτσι ώστε να αποφεύγονται οι διπλομετρήσεις.
  • Επενδύσεις σε έργα αιολικής και ηλιακής ενέργειας σε χώρες της Ευρώπης οι οποίες έχουν πολλές δυνατότητες για ανάπτυξη ανανεώσιμης ενέργειας, έχουν όμως έλλειψη πόρων.
  • Μικρής κλίμακας έργα ανανεώσιμης ενέργειας με υψηλή περιβαλλοντική και κοινωνική προστιθέμενη αξία.
  • Ακύρωση πιστώσεων του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας ρύπων (ΕTS), μόλις υπάρχουν ενδείξεις ότι υπάρχει έλλειψη πιστώσεων στην αγορά.

ΕΚΟενέργεια Full Power (Μέγιστης Ισχύος)

Μέσα στο εννοιολογικό πλαίσιο της πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας, οι ειδικοί χρησιμοποιούν την έννοια της προσθετικότητας, όταν αναφέρονται στην πρόσθετη ικανότητα παραγωγής ανανεώσιμης ενέργειας ή στην πρόσθετη μείωση ρύπων, με σημείο αναφοράς την αντίστοιχη παραγωγή και την αντίστοιχη μείωση που θα συνέβαινε ούτως ή άλλως κάτω από τις ισχύουσες συνθήκες της αγοράς και το υπάρχον νομοθετικό πλαίσιο (συμπεριλαμβανομένης και της δημόσιας στήριξης).

Μία από τις λύσεις που προσφέρει η ΕΚΟενέργεια σε αυτούς που επιθυμούν να παρακινήσουν την «προσθετικότητα» είναι η ΕΚΟενέργεια Full Power (Μέγιστης Ισχύος). Η ΕΚΟενέργεια Full Power είναι ΕΚΟενέργεια για την οποία η συνεισφορά στο ταμείο για το Κλίμα είναι μεγαλύτερη. Η συνεισφορά ανά μεγαβατώρα πρέπει να είναι τόση ώστε να μπορεί να παρέχει το κεφάλαιο για μια επένδυση σε παραγωγική ικανότητα ανανεώσιμης ενέργειας (κατά προτίμηση ηλιακής ή αιολικής), που θα μπορεί να παράγει 1 μεγαβατώρα ανανεώσιμης ενέργειας κατά την προσδοκώμενη διάρκεια ζωής της. Το ακριβές ποσό της συνεισφοράς θα εξαρτάται από το εκάστοτε έργο που θα επιλέγεται και είναι πιθανόν να υπόκειται σε μειώσεις με την πάροδο του χρόνου.