Jälgimine ja päritolutunnistused

Elektri jälgimine

Elektri liikumist mööda võrku pole võimalik jälgida. See tähendab, et mitte kellelgi pole kindlust, et ta tõepoolest saab elektri (“elektronid”) ettevõttelt või elektrijaamalt, mida ta eelistab. Siiski on võimalik üles seada arvepidamissüsteem, mis paneb kirja, kui palju mingi ettevõte on elektrit võrku andnud ja täpsustada selles registris, kuidas see elekter on toodetud. Samuti on üsna lihtne lisada registrisse veerg, mis näitab, kelle jaoks on see elekter võrku pandud. See võimaldab tarbijatel väita, et see elekter on võrku pandud nende jaoks.

Päritolutunnistused

1990. aastate lõpus olid ökomärgistuste süsteemid Bra Miljöval ja Norppaenergia esimeste seas, kes katsetasid book and claim meetodiga. Kuna nad soovisid propageerida kindlate elektrijaamade elektrit, pidid nad kasutusele võtma viisi, kuidas jälgida nendest elektrijaamadest pärit elektrit. Esimene üleeuroopaline süsteem oli RECS süsteem (Renewable Electricity Certificate System) – vabatahtlik taastuvelektri sertifitseerimissüsteem, mille arendas välja elektrisektor.

Need vabatahtlikud jälgimissüsteemid on nüüdseks üle võtnud ametlik päritolutunnistuste süsteem, mida esitleti esmakordselt 27. septembril 2001. aastal välja antud direktiivi 2001/77/EÜ artiklis 5 (taastuvatest energiaallikatest toodetud elektrienergia kasutamise edendamise kohta elektrienergia siseturul). Süsteemi on edasi arendatud direktiivi 2009/28/EÜ artiklis 15 (23. aprill 2009, taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta).

Euroopa direktiiv sõnab, et kõik Euroopa Liidu riigid peavad üles seadma ametliku registri, millega saaks väljastada “tõendit tootmise kohta” iga toodetud MWh taastuvenergia jaoks. See tõend on päritolutunnistus. Mitte keegi ei saa müüa rohelist elektrit lõpptarbijale, kui tal pole sellist päritolutunnistust. Pärast rohelise elektri müüki peab päritolutunnistuse tühistama (süsteemist eemaldama). Selle süsteemi põhilisteks eesmärkideks on tarbijainformatsioon ja topeltloendamise vältimine.

EKOenergia kasutab Euroopa päritolutunnistuste süsteemi. Samal ajal soovib EKOenergia mängida rolli selles, et kõik riigid võtaksid omaks samad ranged ja selged reeglid oma päritolutunnistuste süsteemi jaoks. Euroopa Liidust väljaspool olevate riikide puhul nõustub EKOenergia teiste olemasolevate jälgimissüsteemidega (book and claim süsteemid), kui nad täidavad ranged kriteeriumid.

Määratlemata jääk

Kui mõned inimesed maksavad õiguse eest saada rohelist väärtust, siis tuleb kindlustada, et toodang, mis läheb neile, võetakse välja ülejäänud võrguelektri segust. Siin tulebki mängu määratlemata jääk – see on kogu võrguelektri segu miinus jälgitud ja välja nõutud elektritoodang.

Liikmesriigid on sellest aina enam teadlikud. Paljud neist on üles seadnud struktuuri, et määratlemata jääki arvutada ja aina rohkem liikmesriike kehtestab seadusi määramaks, milliseid arvandmeid peaks määratlemata jäägi leidmiseks kasutama. See on oluline info jaoks, mille elektritarnija peab panema elektriarvele (artikkel 3(9) 13. juuli 2009. aasta Euroopa parlamendi ja nõukogu direktiivist 2009/72/EÜ, mis käsitleb elektrienergia siseturu ühiseeskirju). Samuti on see oluline ettevõtetele, kes arvutavad oma süsiniku jalajälge (CDP, Greenhouse Gas Protocol,…)

Selleks, et saada järelejäänud segu kohta rohkem informatsiooni, vaata RE-DISS projekti.

Import – eksport

EKOenergia ei pea olema pärit tarbijariigist, vaid võib olla ka teisest riigist (elektrit on võimalik importida või siis tühistada vastavad päritolutunnistused). Teksti  “EKOenergia – võrgustik ja märgis” peatükkides 10.2 ja 10.3 on kirjas kriteeriumid sellise olukorra jaoks.

Infoks tarnijatele anname siinkohal ülevaate, mida need kriteeriumid praktilises elus tähendavad.

Peab tähele panema, et import ja eksport ei ole reegel, vaid pigem erand. Enamik EKOenergia müügist on riigisisene. EKOenergia kriteerium täpsustab ka, et tarbijaid peab alati informeerima EKOenergia päritoluriigist.

 

Päritolu Kus võib elektrit tarbida? Kuidas?
Riigid, mille jälgimissüsteem on liitunud AIB keskusega: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Riigid, mille jälgimissüsteem on liitunud AIB keskusega:  AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Ülekanne vastavalt EECS reeglitele.
Riigid, mille jälgimissüsteem on liitunud AIB keskusega: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Kõik teised riigid Võimalik väljaspool domeeni tühistamise kaudu.
Euroopa Liidu riigid, mis pole ülevalpool mainitud. Tarbimine ainult riigisiseselt kuni EKOenergia nõukogu otsustab muud. Otsusest teavitatakse ka meie kodulehel. Päritolutunnistuste tühistamine päritoluriigis.
Turkey Only consumption in own country. Cancellation of I-REC
Kõik teised riigid Need riigid pole veel EKOenergia jaoks aktsepteeritavad. Seni kuni EKOenergia nõukogu otsustab teisiti, põhineb see teksti “EKOenergia – võrgustik ja märgis” peatükil 10.1.

.

EKOenergia kriteeriumid

Rohkem informatsiooni EKOenergia jälgimiskriteeriumite kohta leiab teksti “EKOenergia – võrgustik ja märgis” peatükist 10.