Ympäristömerkki

Logo-EKOenergy-no-text

EKOenergia-merkki on kansainvälisesti tunnistettu sähkön, kaasun, lämmityksen ja jäähdytyksen laatumerkintä. Se on myös viestintäväline. Käyttämällä EKOenergia-logoa kuluttajat ja yritykset voivat osoittaa sitoutuneisuuttaan uusiutuvaan energiaan ja rohkaista muita toimimaan samoin. Tämä sujuvoittaa ja nopeuttaa siirtymistä kohti 100%:sesti uusiutuvaa maailmaa.

Meidän kansainvälinen tiimimme voi vastata kysymyksiisi monella kielellä ja materaalimme ovat saatavilla yli 30:llä kielellä.

EKOenergian takuut pähkinänkuoressa

EKOenergia-merkitty energia on aina 100% uusiutuvaa, mutta se on paljon muutakin. Meidän ekomerkintämme takaa, että kulutettu energia täyttää laatukriteerit, jotka ympäristöjärjestöjen verkosto on energialle asettanut. Samalla autamme kuluttajia valitsemaan energiasopimuksia, joilla on konkreettisia positiivisia ulkoisvaikutuksia.

1.  Jäljitettävyys ja kaksoislaskennan välttäminen

EKOenergia on uusiutuvaa, vihreää energiaa. Asian todentamiseksi edellytämme, että energian alkuperä on luotettavasti jäljitettävissä, eikä sisällä ympäristöominaisuuksien kaksoislaskentaa. Näin voimme olla täysin varmoja, että vain yksi taho voi merkitä tuottamakseen saman megawattitunnin (MWh) uusiutuvaa energiaa. Täten hyväksymme ainoastaan mittarit, jotka täyttävät Greenhouse Gas Protocol -säännöstön mukaiset laatuvaatimukset. Euroopassa tämä tapahtuu eurooppalaisen lainsäädännön mukaisen Guarantees of Origin -järjestelmän perusteella. Pohjois-Amerikassa puolestaan käytämme REC -järjestelmää (Renewable Energy Certificates). Muualla hyväksymme kansalliset säädökset tai I-REC -järjestelmän. Energian tuotannon ja kulutuksen on tapahduttava saman markkina-alueen sisällä.

2.  Kestävyys

EKOenergia on kestävästi tuotettua uusiutuvaa energiaa. EKOenergia-merkityn energian tulee täyttää EKOenergia-verkoston kestävyyskriteerit. Vihreää energiaa voidaan myydä EKOenergia-merkillä, kun tuotantolaitoksilla on EKOenergian sihteerin tai hallituksen hyväksyntä. Ota yhteyttä EKOenergian sihteeriin saadaksesi lisätietoja hyväksymisprosessista. Hyväksyntä on ilmaista.

Kestävyyskriteerimme määräävät seuraavaa:

  • Tuuli- ja aurinkoenergiaa voidaan myydä EKOenergia-merkittynä energiana, jos tuotantolaitokset on sijoitettu suojeltujen luontokohteiden ja tärkeiden lintualueiden ulkopuolelle. Samat määräykset pätevät geotermisellä energialla ja merienergialla tuotettuun sähköön.
  • EKOenergia-merkitty vesivoima tulee tuotantolaitoksista, jotka täyttävät EKOenergian kestävyyskriteerit. Ne suojelevat jatkuvaa virtausta, ottavat huomioon kalojen vaelluksen ja säilyttävät vesilajistolle sopivat elinolosuhteet.
  • Bioenergian osalta (sähkön, biokaasun ja lämmön tuotantoon) hyväksymme biologiset jätteen sekä tietynlaisen puubiomassan (lukuun ottamatta mm juuria, kantoja ja suuria tukkeja) käytön. Nämä resurssit on käytettävä 100-prosenttisesti uusiutuvan energian laitoksissa.
  • Hyväksymme myös kaikenlaisen uusiutuvan kaasun, joka valmistetaan muuntamalla uusiutuvaa energiaa kaasuksi (power-to-gas), kuten vihreän vedyn, jos kaasun tuotantoon käytetty uusiutuva sähkö täyttää EKOenergian kestävyyskriteerit sähkölle.
  • hyväksymme ainoastaan orgaanisen jätteen ja puubiomassan käytön (pois lukien juuret, kannot ja isot tukit). Vähintään 50 % tuotantolaitoksen käyttämästä polttoaineesta on tultava EKOenergia-hyväksytystä biojätteestä ja vain vastaava osuus tuotetusta energiasta voidaan myydä EKOenergiana. Tuotantolaitoksen on lisäksi saavutettava vähintään 75% minimitehokkuus.
  • Biokaasuna EKOenergia hyväksyy ainoastaan polttoaineen, joka on tuotettu ylijäämästä, esimerkiksi maa- tai metsätalouden jätteestä (tarkoituksella biokaasun valmistukseen kasvatettujen kasvien sijaan). Hyväksymme myös energiasta kaasuksi -menetelmän, mikäli kaasuntuotannossa käytetty sähkö täyttää kestävyyskriteerimme.

3.   Lisäisyys ja uusia uusiutuvan energian hankkeita

Lisäisyys (engl. additionality) tarkoittaa sitä, että valintasi johtaa todelliseen muutokseen. Kun käytät EKOenergia-merkittyä energiaa, uusia tuotantolaitoksia syntyy sinne, missä niitä eniten tarvitaan.

Ostaessasi EKOenergia-merkittyä sähköä tai kaasua, vähintään 0,10€ (kymmenen eurosenttiä) jokaista megawattituntia (MWh) kohden menee ilmastorahastollemme. Tämä rahoittaa puhtaan energian projekteja kehittyvien maiden syrjäisissä yhteisöissä. Valitsemalla EKOenergian tuet vaivattomasti konkreettista muutosta, joka ei muuten tapahtuisi.

Kaikki rahoittamamme projektit valitaan läpinäkyvällä prosessilla ja ne edistävät YK:n Kestävän kehityksen päämäärien (Sustainable Development Goals) toteutumista. Nämä ympäristöprojektit ovat osa EKOenergian täydentäviä menetelmiä eli miten vihreän energian ostosi johtaa lisähyötyihin.

4.  Auditointi ja tarkastus

EKOenergia-ympäristömerkki perustuu kansallisten ja paikallisten viranomaisten auditointiin ja tarkastuksiin. Jos tarvittavaa tietoa ei ole saatavilla, ulkoinen riippumaton auditoija tarkastaa, täyttyvätkö EKOenergian vaatimukset. Lisätietoa auditointikriteereistämme tekstissä EKOenergia-verkosto ja -merkki.