Energian alkuperän jäljitettävyys

grid overview showing the path of green reenewable energy

EKOenergialle on tärkeää, että uusiutuvan energian alkuperä on jäljitettävissä luotettavalla tavalla. Muuten emme voi varmistaa, että:

Yritykset painottavat yhä enemmän vihreän energian hankintaa. Tämän vuoksi on kehitetty jäljittämisjärjestelmiä erilaisille uusiutuville energianlähteille. EKOenergia seuraa tarkasti uusiutuvilla energianlähteillä tuotetun sähkön, kaasun ja lämmön jäljitettävyyden kehitystä.

Seuraavassa kappaleessa kerromme lisää hyväksytyistä jäljittämisjärjestelmistä, sekä keinoista todentaa EKOenergia-ympäristömerkityn energian alkuperä.

Sähkön alkuperän jäljitettävyys

Sähköä ei voi jäljittää sähköverkkoa pitkin. Kaikki tuotettu sähkö, joko uusiutuvista energianlähteistä tai fossiilisista polttoaineista, sekoittuu sähköverkossa. “Book and claim” (”Varaa ja lunasta”) -järjestelmät , kuten alkuperätakuut ja I-REC, ovat kehitetty, jotta kuluttajilla olisi mahdollisuus käyttää tietty määrä, tietyn tyyppistä uusiutuvaa energiaa. Nämä järjestelmät ovat tietokantoja, joihin tuottajat voivat rekisteröidä kuinka paljon, milloin ja miten he ovat tuottaneet sähkön. Kuluttajat käyttävät vihreää sähköä näiden tietojen mukaan. Alkuperätakuun sertifikaatit (Energy Attribute Certificates, EACs) ovat todistuksia uusiutuvan energian ostosta. Vihreän sähkön ostaminen ei ole mahdollista ilman alkuperän varmennusta tällaisilla sertifikaateilla.

Kuluttajan informointi ja kaksoislaskennan välttäminen ovat jäljittämisjärjestelmien päätavoitteita. Kaksoislaskennan välttäminen on tärkeää, jotta voidaan varmistaa, ettei kukaan toinen kuluttaja vaadi toisen kuluttajan käyttämää samaa vihreää sähköä.

Uusiutuvista energialähteistä luodut sertifikaatit pitää käyttää, peruuttaa ja lunastaa Kasvihuonekaasuprotokollan Scope 2 (Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance) mukaisesti: ”Kaikki sopimuspohjaiset välineet, joita käytetään markkinapohjaiseen Scope 2 laskemiseen, on annettava ja lunastettava mahdollisimman lähellä energiankulutuksen ajanjaksoa, johon instrumenttia sovelletaan ja on hankittava samoilta markkinoilta, jolla raportoivan yrityksen sähköä kuluttavat toiminnot sijaitsevat. ” (s.60). Kun käytät Ekoenergia-ympäristömerkittyä sähköä, nämä kriteerit täyttyvät.

Alkuperätakuut

Euroopassa sähkön alkuperän jäljittämisjärjestelmiä kutsutaan alkuperätakuiksi (Guarentees of Origin, GO). Kansallisia alkuperätakuiden rekistereitä hoitavat valtion nimeämät yksiköt, kuten sääntelyviranomaiset tai sähköverkkojen operaattorit. EKOenergia-ympäristömerkki toimii sähkön alkuperätakuiden kanssa Euroopassa.

Oikeusperusta tälle järjestelmälle on Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä 2009/28/ EY, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä , artiklassa 15. Vuodesta 2021 eteenpäin tämä direktiivi korvataan, Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivillä (EU) 2018/2001 annettu 11 päivänä joulukuuta 2018, uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämisestä, artiklalla 19.

REC-järjestelmä (Renewable Energy Certificates)

Yhdysvalloissa ja Kanadassa uusiutuvien energian lähteiden sertifikaattien (REC) omistus on tarpeen uusiutuvan sähkön käytön vaatimiseksi. REC-sertifikaatteja käytetään sekä vapaaehtoisilla että vaatimusten mukaisilla markkinoilla. Yhdysvalloissa REC-sertifikaatteja tukevat useat hallintotasot, alueelliset sähkönsiirtoviranomaiset, kansalaisjärjestöt ja laki. Lue lisää Center for Resource Solutions-organisaation raportista “The Legal Basis for Renewable Energy Certificates” (pdf).

REC-sertifikaatti on välttämätön EKOenergia-ympäristömerkin käyttämiseen Yhdysvalloissa ja Kanadassa.

I-REC sertifikaatit

Kansainvälinen REC-standardi (International REC Standard) on voittoa tavoittelematon organisaatio, joka toimii tarjotakseen vahvoilla ominaisuuksilla varustettuja jäljittämisjärjestelmiä (REC-systems) ympäri maailmaa.

Energian ympäristömerkkinä EKOenergia työskentelee yhdessä I-REC-sertifikaattien kanssa, tuodakseen standardoidun jäljittämisjärjestelmän maihin, joissa sellaista ei ole perustettu paikallisen hallinnon toimesta. Tällaisia maita ovat muun muassa Turkki, Kiina, Intia, Brasilia, Meksiko, Indonesia ja Etelä-Afrikka. Luettelo maista, joissa I-REC-rekisteri on käytössä, löytyy I-REC-verkkosivustolta.

EKOenergia hyväksyy I-REC sertifikaatit EKOenergia-ekomerkityn sähkön jäljittämiseen jos:

  • I-REC sertifikaatit käytetään 12 kuukauden sisällä tuotannosta
  • samaa tuotantoa ei ole käytetty kompensaatio-sertifikaatin luomiseen (englanniksi offsetting)

Sähkön kansalliset jäljitettävyyssertifikaatit

EKOenergia on avoin työskentelemään muidenkin jäljittämisjärjestelmien kanssa, kunhan ne täyttävät kriteerit, joissa vältetään kaksinkertaista laskentaa ja joiden tiedot ovat avoimia. Eri sertifikaattijärjestelmät voivat täydentää toisiaan, mutta tämä voi aiheuttaa kaksinkertaisen laskennan riskin, jota pitää aina välttää.

Erityistapaukset arvioidaan perustuen maan sähkönkulutukseen. Jos sinulla on kysyttävää, ota yhteyttä EKOenergian sihteeristöön.

Japan: CDP hyväksyy tällä hetkellä J-credit -sertifikaatit, Green Power -sertifikaatit ja Non Fossil Value Credits (NFC) -sertifikaatit. NFC:stä odotetaan tulevan Japanin tärkein jäljitysjärjestelmä. EKOenergia seuraa tiiviisti jäljitettävyysjärjestelmien kehityksiä Japanissa ja hyväksyy tällä hetkellä kaikki kolme käytettävissä olevaa järjestelmää.

Taiwan: Yleinen käytäntö suosii I-REC sertifikaatteja Taiwanissa. EKOenergia hyväksyy myös Taiwanin REC-sertifikaatit (T-REC).

Australia: Uusiutuvan sähkön tuotanto ja myynti Australiassa tapahtuu Australian REC-sertifikaattien kautta. Näitä ovat pienimuotoiset teknologiasertifikaatit (small-scale technology certificates, STCs) ja suuren tuotannon sertifikaatit (large-scale generation certificates, LGCs). Australian REC-sertifikaatit ovat hyväksytty EKOenergia-ympäristömerkityn sähkön jäljittämiseen Australiassa.

Paikan päällä tapahtuvan tuotannon jäljitettävyys, PPA:t ja sähkösopimukset

Vihreän energian sopimusten ohella, muita tapoja hankkia uusiutuvaa sähköä ovat paikan päällä tapahtuva tuotanto, PPA:t (sähkönhankintasopimukset) ja erillisten sertifikaattien ostot. Menetelmästä riippumatta EKOenergia-ympäristömerkki takaa, että kaksoislaskentaa ei ole. Tämä tarkoittaa, että kun tuotettu sähkö menee verkkoon, kuluttajat voivat sanoa käyttävänsä uusiutuvaa sähköä vain jos:

  • EAC:iä ei ole myönnetty tuotannolle, tai
  • jos EAC-sertifikaatit on myönnetty ne täytyy perua paikanpäällisen tuotannon kattamiseksi.

Paikan päällä tapahtuvan tuotannon tapauksessa ei yleensä anneta jäljittämissertfikaatteja, koska sähkö toimitetaan suoraan tietylle kuluttajalle ilman verkkoon siirtämistä. Jos tällaista ​​paikallisesti kulutettua sähköä varten myönnetään EAC:itä, ne olisi peruutettava paikallisen kuluttajan puolesta, jotta vältetään kaksinkertaisen laskun riskit. See more on our page about EKOenergy for on-site installations.

Lisätietoa uusiutuvista energialähteistä tuotetun sähkön hankinnasta webinaarissa: Renewable corporate sourcing: a crash course, jonka ovat tehneet SolarPower Europe ja RE-Source. (from 3:43 to 15:45)

Sertifikaattien tuonti ja vienti

EKOenergia sallii jäljitettävyyssertifikaattien käyttämisen vain samoilla sähkömarkkinoilla, jossa sähkö on tuotettukin. EKOenergian kriteerit määrittelevät, että asiakkaalle on aina ilmoitettava ostetun sähkön alkuperämaa.

EKOenergian säännöt seuraavat Greenhouse Gas Protocol standardin lisäksi myös käytäntöjä, joita CDP suosittelee. Tapauksissa, joissa jäljittämisjärjestelmiä ei ole, yritämme löytää ja sallia muita jäljityskeinoja. Uskomme että joustavuuden salliminen auttaa antamaan oikeat signaalit markkinoille ja viranomaisille, ja siten myötävaikuttamaan luotettavan seurannan kehittämiseen.

Uusiutuvan kaasun alkuperän jäljittäminen

old gaspipe ending in nature

EKOenergia pyrkii työskentelemään luotettavien ja riippumattomien kaasun jäljitysjärjestelmien kanssa, jotka ovat avoinna kaikille kiinnostuneille markkinatoimijoille ja jotka eivät käytä kaksoislaskentaa.

Mieluiten maata kohden on vain yksi hyväksytty jäljitysjärjestelmä tai vain yksi hyväksytty jäljitysjärjestelmä kaasutyyppiä kohden, kuten biokaasulle, sähköenergialla kaasutetulle kaasulle jne. Ota yhteyttä EKOenergian sihteeristöön saadaksesi lisätietoja.

Jos maassa ei ole jäljittämisjärjestelmiä, EKOenergian hallitus arvioi myyjän ehdottamaa jäljittämisjärjestelmää, tällaisen järjestelmän hyväksyminen on kuitenkin väliaikaista. Yksityiset jäljittämisjärjestelmät korvataan automaattisesti virallisilla järjestelmillä heti, kun ne ovat olemassa.

EKOenergia hyväksyy tällä hetkellä:

  • Kaikki nykyiset biometaanirekisterit EU:ssa.
  • CertifHy:n alkuperätakuujärjestelmän vetyä varten.

Lisätietoja uusiutuvan kaasun seurannasta on EKOenergian uusiutuvia kaasuja koskevien kriteerien luvussa 5.