Freshabit LIFE IP -hankkeella parannetaanvesistöjen tilaa Suomessa

FRESHABIT logo

EKOenergia ja Suomen luonnonsuojeluliitto osallistuvat vuosina 2016-2022 EU:n LIFE-ympäristörahaston vesistöhankkeeseen. Koko Suomen kattavaa suurhanketta koordinoi Metsähallitus ja mukana on viranomaistahoja, tutkimuslaitoksia ja ympäristöjärjestöjä. Hankkeessa parannetaan Suomen Natura 2000 -verkoston vesialueiden kuten järvien, jokien ja pienvesien tilaa monin keinoin, jotka ulottuvat ympäristökasvatuksesta ja tutkimustyöstä käytännön kunnostustöihin.

Mitä EKOenergia tekee hankkeessa?

Tiedotamme vesivoiman aiheuttamista luontovaikutuksista

Vesivoimalla on Suomessa maine päästöttömänä ja ympäristöystävällisenä energiamuotona. Jokien valjastaminen on kuitenkin aiheuttanut suuria haittoja vesiluonnolle. Hankkeen aikana lisäämme yleistä tietoisuutta vesivoiman luontohaitoista ja niiden korjaamisesta.

  • Järjestimme 6. lokakuuta 2017 Kalatieseminaarin, jossa käsiteltiin erilaisten kalateiden ja luonnonmukaisten ohitusuomien mahdollisuuksia vähentää vesivoiman aiheuttamia haittoja vesiluonnolle. Videoimme seminaarin asiantuntijaluennot, jotka ovat edelleen katsottavissa osoitteessa sll.fi/kalatieseminaari.
  • Tuotimme yleistajuisen verkkosivuston, jonka avulla lukija ymmärtää vesivoiman vaikutukset vesiluontoomme sekä keinot, joilla niitä voidaan korjata: www.vesivoimanluonto.org/fi
  • Tapaamme vuosittain kymmeniä sähkön suurkuluttajia, kuten yksityisiä ja valtion omistamia yrityksiä, ja kerromme heille vesivoiman aiheuttamista luontohaitoista. Kannustamme yrityksiä vähentämään oman toimintansa ympäristövaikutuksia vaihtamalla sähkösopimuksensa sekasähköstä tai tavanomaisesta vesisähköstä EKOenergia-merkittyyn sähköön.
  • Käynnistimme vuonna 2018 tiedotuskampanjan vesivoiman luontovaikutuksista ja niiden vähentämisestä. Kampanja suunnataan sekä kotitalouksille että sähkön suurkuluttajille. Verkkosivuston lisäksi tuotimme Hyvä tietää vesivoimasta -esitteen, jota jaettiin tilaisuuksissa ja tapaamisissa.  Vesitalous-lehti julkaisi  artikkelin Tunnetaanko vesivoiman luontovaikutukset? jossa käsiteltiin tiedon välittymistä tutkijoilta kansalaisille ja kuluttajille.

Uudistamme EKOenergia-merkityn vesivoiman kriteerit

Koska kaikki vesivoima ei ole ekologisesti kestävää, tarvitaan kriteerit, jotka määrittelevät millaiset vesivoimalaitokset voidaan hyväksyä EKOenergia-merkityn vesisähkön tuottajiksi. Hankkeen aikana selkeytämme ja uudistamme vesivoimakriteerimme.

Taustaselvityksenä analysoimme nykyiset kriteerimme ja vertasimme niitä muihin vesivoiman ympäristömerkkeihin. Haastattelimme kotimaisia ja ulkomaisia virtavesi- ja vesivoima-asiantuntijoita.

Tulosten pohjalta luomme ehdotuksen uusiksi kriteereiksi, joiden toimivuutta on tarkoitus mallintaa viidessä vesivoimalaitoksessa ennen lopullista hyväksyntää.

Virtavesirahasto

EKOenergian Ympäristörahastosta tuetaan vuosittain hankkeita, joilla vähennetään ja kompensoidaan vesivoiman aiheuttamia haittoja luonnolle. Hankkeen aikana kehitämme rahastolle entistä toimivampia toimintatapoja ja rahaston nimi uudistui Virtavesirahastoksi vuonna 2018.

Lue lisää hankkeesta

LIFE?

Logo_Life_Natura2000

LIFE on Euroopan Unionin ympäristöalan rahoitusjärjestelmä. LIFE Ympäristö/Luonto -hankkeet toteuttavat EU:n lintu- ja luontotyyppidirektiivejä sekä suojelualueiden Natura 2000 -verkostoa.

Freshabit LIFE IP -hanke on integroitu LIFE-hanke. Se on EU-historiamme suurin rahallinen panostus koskaan EU:lta Suomen ympäristönsuojeluun.