Mūsų vizija ir misija

Pasaulis turi pradėti žiūrėti į klimato krizę, kaip į krizę. Turime veikti DABAR, kad drastiškai sumažintume šiltnamio efektą sukeliančių dujų išmetimą ir apribotume visuotinį atšilimą iki absoliutaus didžiausio 1,5 laipsnio Celsijaus padidėjimo, nuo ikipramoninio laikotarpio lygio.

Tik taip galime tikėtis išsaugoti ekosistemų ir rūšių įvairovę, kurios padaro pasaulį tokia įdomia vieta gyventi. Kova su klimato kaita taip pat labai svarbi skurdo mažinimui ir kuriant geresnį pasaulį ateities kartoms.

Mūsų vizija

Pasaulis, kuriame energija yra gaminama ir vartojama tvariai. Pasaulis, kuriame mes gerbiame gamtą ir biologinę įvairovę, bei JT Darnaus Vystymosi tikslai (eng. UN SDG) yra įvykdyti.

Mūsų misija

Naudoti mūsų eko ženklą, kaip priemonę skatinti tvariausias energijos formas ir rinkti lėšas papildomai klimato ir biologinės įvairovės apsaugai.

„Ne žodžiais, o veiksmais“ yra mūsų filosofija. Patiems imtis veiksmų savo gyvenime yra geriausias būdas pasiekti esminių pokyčių klimato politikoje, kurių mūsų visuomenei taip reikia.

Mūsų tikslai

  • Pagreitinti perėjimą prie 100% atsinaujinančių šaltinių energijos.
  • Skatinti diskursą ir edukuoti plačiąją visuomenę, ypač sprendimų priėmėjus bei didžiasias įmones , apie atsinaujinančią energiją ir biologinę įvairovę.
  • Plėtoti ir garsinti EKOenergijos ženklą, siekiant populiarinti tvarią energijos gamybą ir padėti vartotojams rasti šią energiją.
  • Apsaugoti vietines ekosistemas ir atkurti upių buveines mūsų Aplinkosaugos fondo pagalba.
  • Suteikti daugiau galimybių naudotis švaria energija ir mažinti energijos nepriteklių besivystančiose šalyse mūsų Klimato fondo pagalba.
  • Bendradarbiauti su kitomis nevyriausybinėmis aplinkosaugos organizacijomis, kad mūsų darbai papildytų vienas kito pastangas.
  • Padėti įgyvendinti JT Darnaus Vystymosi tikslus.