Zespół Arbitrażowy

Mechanizm konfliktu

Każdy może złożyć odwołanie od decyzji (lub jej braku) Rady EKOenergii lub skarga na sposób wdrażania przepisów przez EKOenergię. Odwołanie musi zostać skierowane do Rady EKOenergii po czym zostanie przez nią rozpatrzone

Rada EKOenergii ma trzy miesiące aby dać odpowiedź na odwołanie od

  • Członków Sieci EKOenergia.
  • Firm sprzedających EKOenergię.
  • Producentów energii(lub ich przedstawicieli) w przypadku decyzji dotyczących uprawnień na urządzenia produkcyjne.

Jeżeli strony składające odwołanie nie zgadzają się z decyzją Rady i należą do jednej z trzech powyższych kategorii mogą skierować sprawę do Zespołu Arbitrażowego EKOenergii.

Skład i procedura

Zespół Arbitrażowy EKOenergii składa się z przynajmniej trzech ekspertów mianowanych przez Grupę Doradczę i wyznaczanych przez Radę EKOenergii. Mianowanie jest ważne przez pięć lat.

W Zespole Arbitrażowym, jedno miejsce jest zarezerwowane dla eksperta do spraw środowiskowych a jedno dla eksperta do spraw energii odnawialnej. Odpowiednie grupy interesariuszy mają możliwość zgłaszania kandydatów. Przynajmniej jeden członek Zespołu Arbitrażowego musi być prawnikiem (posiadać tytuł magistra prawa).

Procedura arbitrażowa EKOenergii bazować będzie na obowiązujących przepisach dotyczących arbitrażu, takich jak przepisy Europejskiego Trybunału Arbitrażowego. Zespół Arbitrażowy podejmuje ostateczną decyzję w ciągu sześciu miesięcy od momentu skierowania sprawy. Odwołanie nie powoduje zawieszenie decyzji będącej przedmiotem skargi.

Zespół Arbitrażowy EKOenergii będzie również rozstrzygać spory dotyczące Umowy Licencyjnej EKOenergii, jeżeli – i w zakresie w jakim – EKOenergia oraz posiadacze umowy wyrazili zgodę w Umowie Licencyjnej.

Zespół Arbitrażowy EKOenergii rozpocznie pracę nie później niż w ciągu dwóch lat od sprzedaży pierwszej partii EKOenergii tj. 15 czerwca 2015.