Odnawialne ogrzewanie i chłodzenie

Picture of an industrial heat pump

Ekoetykieta EKOenergy obejmuje kryteria dotyczące odnawialnego ciepła i chłodzenia. Poniższe rodzaje odnawialnego ciepła lub chłodzenia mogą nosić naszą ekoetykietę:

  • Odnawialne ciepło i chłodzenie produkowane z bioenergii w instalacjach o 100% udziale energii odnawialnej (bez współspalania z paliwami nieodnawialnymi) i tylko w zakresie wykorzystanej bioenergii pochodzącej z dobrze określonych kategorii, takich jak odpady rolnicze, przemysł spożywczy i przemysł leśny.
  • Odnawialne ciepło i chłodzenie produkowane z gazu, który spełnia kryteria zrównoważoności EKOenergy,
  • Ciepło produkowane przy użyciu pomp ciepła zasilanych energią odnawialną, spełniających kryteria EKOenegry i o współczynniku wydajności sezonowej (SCOP) wynoszącym 3,40 lub więcej,
  • Odzyskane ciepło lub chłodzenie, które w innym przypadku rozprzestrzeniałoby się w powietrzu lub wodzie, pod warunkiem że instalacja odzysku ciepła używa energii odnawialnej, która spełnia kryteria zrównoważoności EKOenergy. (Odpady cieplne pochodzące z produkcji energii kopalnej i jądrowej są wyłączone.)
  • Ciepło geotermalne lub ciepło słoneczne z instalacji znajdujących się poza ważnymi obszarami bioróżnorodności i obszarami ochrony przyrody.

Za każdy MWh oznaczonego etykietą EKOenergy ciepła, sprzedawca EKOenergy wpłaca wkład w wysokości 0,10 € (dziesięć eurocentów) do Funduszu Klimatycznego EKOenergy. Dzięki swojemu Funduszowi Klimatycznemu, EKOenergy udziela wsparcia finansowego projektom odnawialnej energii w krajach rozwijających się. Wszystkie finansowane projekty przyczyniają się do realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju ONZ.

Kryteria EKOenergy dla ciepła obejmują również zasady wiarygodnego śledzenia energii i unikania podwójnego liczenia.

Są Państwo zainteresowani rozpoczęciem produkcji odnawialnego ogrzewania i chłodzenia z ekoetykietą EKOenergy? Zapraszamy do skontaktowania się z nami, aby uzyskać więcej informacji!

Kryteria EKOenergy dla odnawialne ogrzewania i chłodzenia