Śledzenie energii

grid overview showing the path of green reenewable energy

Dla EKOenergy bardzo ważne jest rzetelne ustalenie źródła, z którego pochodzi energia odnawialna. Jest to niezbędne, aby upewnić się, że:

Dla wielu firm pozyskiwanie zielonej energii staje się coraz ważniejsze. Z tego powodu rozwijane są systemy śledzenia dla różnych rodzajów odnawialnej energii. EKOenergy na bieżąco zapoznaje się z nowymi, ulepszonymi sposobami monitorowania odnawialnej elektryczności, gazu i ogrzewania.

Poniżej mogą Państwo znaleźć więcej informacji oraz opisy systemów śledzenia, które są uznawane przez EKOenergy do wykazania, że energia pochodzi z czystych źródeł.

Śledzenie energii elektrycznej

Energia elektryczna nie może być monitorowana przez sieć elektryczną. Cała wyprodukowana elektryczność, zarówno czysta jak i wyprodukowana z paliw kopalnych zostaje zmieszana w momencie włączenia jej do obiegu w sieci. Systemy “book and claim” (np. Gwarancji Pochodzenia lub I-REC) zostały stworzone, aby umożliwić konsumentom zgłaszanie konkretnych ilości i rodzajów energii. Są to bazy danych, w których producenci mogą „rezerwować” lub rejestrować, ile, kiedy i jak energia została wyprodukowana. Konsumenci mogą „zgłaszać” swoją zieloną energię bazując na tych informacjach. Certyfikaty Atrybutów Energii (Energy Attribute Certificates – EAC’s) są wystawiane jako dowód kupna energii odnawialnej. Zakup zielonej energii nie jest możliwy bez wykazania jej pochodzenia na tych certyfikatach.

Głównymi celami śledzenia energii jest rzetelne informowanie konsumentów oraz unikanie podwójnego liczenia jednostek energii. Unikanie podwójnego naliczania jest niezbędne, aby upewnić się, że zużycie tej samej zielonej energii nie będzie „zgłaszane” przez różnych konsumentów.

Certyfikaty dla zasobów odnawialnych muszą zostać zużyte (czyli anulowane lub wykorzystane) zgodnie z wytycznymi Greenhouse Gas Protocol (Protokołu Gazów Cieplarnianych) dot. emisji z zakresu 2: „Wszystkie instrumenty umowne stosowane w metodzie rynkowej dla rachunkowości w zakresie 2 są wydawane i wykorzystywane jak najbliżej okresu zużycia energii, do którego instrument jest stosowany” i „Powinny pochodzić z tego samego rynku, w którym zlokalizowane są operacje zużywające energię przez podmiot sprawozdający.” Jeżeli używają Państwo energii sygnowanej etykietą EKOenergy, te kryteria są spełnione.

Gwarancja Pochodzenia

W Europie certyfikaty śledzenia energii nazywane są Gwarancją Pochodzenia (Guarantees of Origin). Państwowe Gwarancje Pochodzenia są zarządzane przez organy wyznaczone przez Państwo, takie jak organy regulacyjne lub operatorzy sieci energetycznych. EKOenergy używa Gwarancji Pochodzenia do śledzenia energii elektrycznej na terenie Unii Europejskiej.

Legalne podstawy tego systemu zawarte są w artykule 15 dyrektywy 2009/28/EC z dnia 23 kwietnia 2009r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych. W roku 2021 dyrektywa ta zostanie zastąpiona artykułem 19 Dyrektywy (EU) 2018/2001 z dnia 11 Grudnia 2018r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych.

REC’s

W Stanach Zjednoczonych i Kanadzie certyfikaty śledzące nazywane są Renewable Electricity Certificates (RECs). Posiadanie REC jest niezbędne, aby móc zgłosić zużycie odnawialnej energii. REC używane są zarówno w rynkach ograniczających ślad węglowy dobrowolnie, jak i pod wpływem odgórnych regulacji. Więcej informacji na ten temat można przeczytać w dokumencie Centre for Resource Solution – The Legal Basis for Renewable Energy Certificates (Podstawa Prawna dla Certyfikatów Energii Odnawialnej) (PDF).

REC są wymagane, aby korzystać z ekoetykiety EKOenergy na terenie Stanów Zjednoczonych i Kanady.

Certyfikaty I-REC

Międzynarodowy Standard I-REC jest niekomercyjną organizacją, której celem jest dostarczenie rzetelnych systemów śledzenia atrybutów energii (systemy AEC) na całym świecie.

Jako ekoetykieta dla energii, EKOenergy współpracuje z I-REC w celu zapewnienia systemów śledzenia energii w krajach, w których nie zostały one wprowadzone przez rząd, np. Turcji, Chinach, Indii, Brazylii, Meksyku, Indonezji czy RPA. Pełna lista krajów z rejestrami I-REC znajduje się na stronie internetowej I-REC.

EKOenergy uznaje certyfikaty I-REC do śledzenia energii sygnowanej ekoetykietą, jeżeli:

  • Certyfikaty I-REC są użyte do 12 miesięcy od daty produkcji.
  • Ta sama produkcja dla I-REC nie została użyta do wygenerowania kredytu offsetu węglowego (kompensacji emisji dwutlenku węgla).

Krajowe systemy śledzenia energii elektrycznej

EKOenergy jest otwarte na współpracę z innymi systemami śledzenia energii, o ile spełniają one nasze kryteria pod względem podwójnego naliczania i przejrzystości informacji. Różne systemy certyfikatów mogą się uzupełniać, jednakże może to stwarzać ryzyko podwójnego naliczania, które zawsze powinno być unikane.

Poszczególne przypadki są analizowane na podstawie tego, w jakim kraju energia zostaje zużyta. Proszę skontaktować się z Sekretariatem EKOenergy, jeżeli mają Państwo więcej pytań.

Japonia: obecnie CDP akceptuje J-Credits, Green Power Certificates i Non-Fossil Value Credits (NFC). Spodziewamy się, że system NFC zostanie głównym systemem śledzenia energii w Japonii. Wraz z RE100 i CDP, EKOenergy obserwuje nowe ulepszenia rozwijane w Japonii i obecnie akceptuje wszystkie 3 systemy śledzenia.

Tajwan: W Tajwanie preferowany jest system I-REC. EKOenergy uznaje również tajwańskie systemy REC (T-RECs).

Australia: Produkcja i sprzedaż odnawialnej energii w Australii odbywa się poprzez australijski system REC. Należą do nich certyfikaty technologii na małą skalę (small scale technology certificates – STCs) i certyfikaty generacji na dużą skalę (large-scale generation certificates – LGCs). Australijskie REC są uznawane dla śledzenia energii elektrycznej sygnowanej przez EKOenergy w Australii.

Śledzenie produkcji miejscowej, umów zakupu energii i kontraktów na energię elektryczną

Oprócz kontraktów na zieloną energię, można również pozyskiwać odnawialną energię elektryczną poprzez produkcję na miejscu, umowy zakupu energii lub zakup certyfikatów wydzielonych. Niezależnie od metody pozyskiwania energii, EKOenergy upewnia się, że podwójne naliczanie jest unikane. Oznacza to, że kiedy wyprodukowana energia przechodzi przez sieć, konsumenci mogą zgłosić zużycie odnawialnej energii:

  • Jeżeli Certyfikaty Atrybutów Energii zostały wystawione dla danej produkcji.
  • Jeżeli powyższe certyfikaty zostały anulowane w imieniu konsumenta.

W przypadku produkcji na miejscu certyfikaty śledzenia zazwyczaj nie są wystawiane, jako że energia dostarczana jest bezpośrednio do konsumenta, bez przechodzenia przez sieć energetyczną. Jednakże, jeżeli takie certyfikaty zostaną wystawione dla energii zużywanej lokalnie, powinny być one zużyte lub anulowane w imieniu konsumenta, aby uniknąć ryzyka podwójnego naliczania. Tutaj mogą Państwo znaleźć więcej informacji na temat instalacji miejscowych.

Aby dowiedzieć się więcej na temat różnych sposobów pozyskiwania odnawialnej energii mogą Państwo obejrzeć poniższy webinar: „Pozyskiwanie energii odnawialnej dla przedsiębiorstw: szybki kurs”, stworzony przez Solar Power Europe i Re-Source (od 3:43 do 15:45).

Import i eksport certyfikatów

EKOenergy dopuszcza użycie certyfikatów śledzenia tylko w obrębie rynku, w którym ta energia została wyprodukowana. Kryteria EKOenergy wymagają, aby konsument był zawsze poinformowany o kraju pochodzenia energii, którą kupuje.

Energia sygnowana przez EKOenergy jest dostosowana do standardów Protokołu Gazów Cieplarnianych (Greenhouse Gas Protocol) oraz praktyk popieranych przez CDP. W przypadkach, kiedy certyfikaty śledzenia nie są dostępne dla danych krajów, wierzymy, że elastyczność pomaga w wysłaniu rynkom odpowiednich EKOenergy zezwala na użycie certyfikatów śledzenia tylko w obrębie tego samego rynku, w którym sygnałów i przyczynia się do rozwijania rzetelnego śledzenia energii.

Śledzenie odnawialnego gazu

old gaspipe ending in nature

EKOenergy jest otwarte na współpracę z użyciem rzetelnych i niezależnych systemów śledzenia gazu, dostępnych dla wszystkich zainteresowanych podmiotów rynkowych i wykluczających podwójne naliczanie.

Preferowane jest, aby użyty został tylko jeden system śledzenia dla danego kraju lub danego uznawanego rodzaju odnawialnego gazu, np. biogazu lub technologii „power-to-gas”. Prosimy skontaktować się z nami w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Jeżeli dany kraj nie posiada żadnych systemów śledzenia, EKOenergy weźmie pod uwagę rozwiązanie śledzące gaz proponowane przez sprzedawcę. Uznanie takiego systemu ma charakter tymczasowy. Prywatne systemy śledzenia zostaną automatycznie zastąpione oficjalnie uznanymi systemami, kiedy tylko takie powstaną.

EKOenergy obecnie akceptuje:

  • Wszystkie rejestracje biometanu uznawane przez Unię Europejską.
  • System gwarancji pochodzenia dla wodoru CertifHy.

Aby uzyskać więcej informacji na temat śledzenia odnawialnego gazu, proszę zobaczyć rozdział 5 Kryteriów EKOenergy dla odnawialnego gazu.