Are we aware of the impacts of hydropower on nature? (in Finnish)

Vesivoima jakaa ilmastosta ja luonnosta huolestuneet kansalaiset. Toiset ostavat vesivoimalla tuotettua sähköä ilmastosyistä ja toiset karttavat sitä viimeiseen asti sen luontohaittojen vuoksi. Mistä mielipiteiden voimakas jakautuminen johtuu?

Eräs syy voi olla yleistajuisen tiedon niukkuus.  On tunnettua, että pato ilman kalatietä pysäyttää vaelluskalat. Mutta myös veden virtaus ja aineksen kulkeutuminen muuttuvat ja sen seurauksena myös jokien elinympäristöt. Virtavesien lajisto ja luontotyypit taantuvat.

Toinen syy voi löytyä uusiutuvan energian alkuperätakuista. Ne välittävät sähkömarkkinoille tietoa siitä, että energia on tuotettu uusiutuvilla energianlähteillä. Ne eivät kuitenkaan ota kantaa siihen, mitä vaikutuksia tuotannolla on luonnon monimuotoisuuteen. Niinpä vesivoimalle myönnettävät uusiutuvan energian alkuperätakuut eivät tunnista ympäristösuoritteeltaan parempaa tai kehnompaa vesivoimalaa. Alkuperätakuiden hinta on aina sama. Tämä on osasyy siihen, että voimayhtiöiden motivaatio kalateiden tai ohitusuomien rakentamiseen vesityksineen ovat olleet heikkoja. Rahallinen tuotto-odotus kuluerälle tulee voimalan maineen, ei tuotteen hinnan paranemisen kautta.

Uusiutuvan energian ympäristömerkki EKOenergia pyrkii kannustamaan kuluttajaa ostamaan ympäristöystävällisempää vesivoimaa. Merkki voidaan myöntää vesivoimalle edellyttäen, että kalankulku, virtaama ja jokien elinympäristöt on huomioitu ympäristömerkin asettamien vaatimusten mukaan.

Artikkelini Tunnetaanko vesivoiman luontovaikutukset? nostaa esille muutamia vesivoiman huonommin tunnettuja luontovaikutuksia.  Se on julkaistu Vesitalous-lehden numerossa 6/2018.

Virpi Sahi
EKOenergian ympäristöpäällikkö

Kuvassa yllä Mankalan vesivoimalaitos. Kuva: Kymijoen kuvapankkihanke.

Posted on 6 February 2019