Monitorovanie a Potvrdenia o pôvode

Monitorovanie elektriny

Nie je možné monitorovať elektrinu po elektrickej sieti. To znamená, že nikto nemá záruku, že elektróny, ktoré prijíma sú zo spoločnosti alebo výrobného závodu, ktorý uprednostňuje. A však, je možné nastaviť tzv. „systém evidencie“, register, ktorý zaznamenáva koľko elektrónov dáva každá spoločnosť na prúd a určuje akým spôsobom bola elektrina vyrobená. Taktiež je pomerne jednoduché pridať ďalší stĺpec do tohto registra, ktorý by naznačoval pre koho boli elektróny pripojené na prúd. To umožňuje spotrebiteľom potvrdiť, že dané elektróny boli pripojené na sieť v ich záujme.

Potvrdenia o pôvode

(Old text: Prvý celoeurópsky systém sledovania bol systém RECS Certificates (Certifikát pre energiu z obnoviteľných zdrojov), dobrovoľný systém vypracovaný energetickým odvetvím. Tento dobrovoľný systém sledovania je teraz riadený oficiálnym systémom záruk pôvodu, ktorý bol zavedený v 5. článku smernice 2001/77/ES z 27. septembra 2001 v súvislosti s podporou elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie na vnútornom trhu Európskej únie. Systém bol ďalej spracovaný v článku 15 smernice 2009/28/ES z 23. apríla 2009 o podpore využívania energie z obnoviteľných zdrojov.

Smernica EÚ ďalej uvádza, že všetky európske krajiny musia mať formálny registračný systém, ktorý zaručí, že každá MWh pripojená na európsku sieť a predaná ako „zelená elektrina“ pochádza z obnoviteľných zdrojov. Hlavnými cieľmi tohto systému sú prevencia dvojitého započítania a informácie pre spotrebiteľov.

Nie všetky európske krajiny uplatňujú túto smernicu tak prísne ako by mohli. EKOenergia chce pomôcť tomu aby všetky krajiny prijali rovnaké prísne a jasné pravidlá.)

New text:

At the end of the 1990s, ecolabels systems such as Bra Miljöval and Norppaenergia were amongst the first to experiment with such ‘book and claim systems’. As they wanted to promote the electricity of particular power plants, they had to introduce a way to track the electricity of these power plants. The first european-wide system was the RECS system: Renewable Electricity Certificate System, a voluntary system developed by the electricity sector.

These voluntary tracking systems have now been taken over by the official Guarantee of Origin system, which was first introduced by article 5 of Directive 2001/77/EC of 27 September 2001 on the promotion of electricity produced from renewable energy sources in the internal electricity market. The system has been further elaborated by art. 15 of Directive 2009/28/EC of 23 April 2009 on the promotion of the use of energy from renewable sources.

The European directive says that all EU countries need to set up an official registry, able to issue a ‘proof of production’ for each produced MWh of renewable energy. This proof is the Guarantee of Origin. Nobody can sell green electricity to an end consumer if he doesn’t have such a guarantee of origin, and upon sale of the green electricity, the Guarantee of Origin has to be cancelled (removed from the system). Consumer information and avoidance of double counting is the main objective of this system.

EKOenergy uses the European Guarantee of Origin system. At the same time, EKOenergy wants to play a role in pushing all countries to adopt the same strict and clear rules for their Guarantee of Origin system. For countries outside the EU, EKOenergy can accept other existing tracking systems (‘book and claim systems’) if they fulfil strict criteria.

Odpadová zmes

Ak niektorí ľudia platia za právo „požadovať“ ekologickú hodnotu, musia mať istotu, že produkt, ktorý požadujú bol vyradený zo zmesi na sieti. Toto je miesto, kde vchádza „odpadová zmes“: čo znamená, sieť bez požadovaného a registrovaného elektrického produktu.

Členské štáty sú si toho stále viac a viac vedomé. Mnohí z nich už vytvorili spoločnú štruktúru na výpočet týchto odpadových zmesí, a stále viac a viac členských štátov zavádza zákony na určenie hodnôt odpadovej zmesi, ktoré by mali byť použité. Toto je dôležité najmä pre dodávateľa energie, ktorý túto informáciu uvádza vo faktúre za elektrinu ( článok 3 (9) Smernice 2009/72/ES Európskeho Parlamentu a Rady z 13. júla 2009 o spoločných pravidlách pre vnútorný trh s elektrickou energiou) a pre spoločnosti počítajúce uhlíkovú stopu (CDP, Greenhouse Gas Protocol,…)

Pre viac informácií o odpadkových zmesiach si pozrite projekt RE-DISS.

Import – export

EKOenergy can originate from another country than the country of consumption (either via import, or via cancellation of Guarantees of Origin in an other country). Chapter 10.2 and 10.3 of the text „EKOenergia: Sieť a značka“ set criteria for these cases.

For the information of suppliers, we give hereafter an overview of what these criteria mean in practice.

Note that import export is not the rule, rather the exception. Most of the EKOenergy sales are domestic. The EKOenergy criteria also specify that the consumer always has to be informed about the country of origin of EKOenergy.

Origin Where can it be consumed? How
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL Transfer according to EECS rules.
Countries with tracking systems linked to AIB hub: AT, BE, CH, DE, DE, FR, FI, IS, IT, LU, NL, NO, SE, SL All other countries Possible via ex-domain cancellation
EU countries not mentioned above Only consumption in own country. Until the EKOenergy Board decides otherwise. This decision will be communicated via this webpage. Cancellation of Guarantees of Origin in country of origin.
Turkey Only consumption in own country. Cancellation of I-REC
All other countries (i.e. not EEA, not CH, not Turkey) Not yet acceptable as EKOenergy. Until the EKOenergy Board decides otherwise based on the criteria listed in Chapter 10.1 of the Text „EKOenergia: Sieť a značka“

.

Kritéria EKOenergie

Pre viac informácií o kritériách monitorovania EKOenergie si pozrite kapitolu 10 textu „EKOenergia: Sieť a značka“.