Paneli Arbitrazhit

Zgjidhja e konflikteve

Qdokush munde te parashtroje ankese kunder nje vendimi (apo ne rast mungese te vendimit) te Bordit te EKOenergjise, apo kunder menyres se implementimit te rregullave te EKOenergjise. Ankesa duhet te jete e drejtuar tek Bordi i EKOenergjise dhe dhe do te sillet ne vemendjen e grupit keshillues se EKOenergjise.

Bordi i EKOenergjise duhet te reagoj brenda 3 muajve pas parashtrimit te ankeses qe vijne nga

  • Anëtarët e rrjetit EKOenergy.
  • Kompanitë që shesin EKOenergy.
  • Prodhuesit e energjisë elektrike (ose përfaqësuesit e tyre) në rastin e vendimeve në lidhje me pranueshmërinë e pajisjes se tyre të prodhimit.

Nëse palët përgjegjëse për ankesë nuk pajtohen me reagimin e Bordit, dhe në qoftë se ata i përkasin një nga tre kategorive të përmendura më lart, ata mund të sjellin çështjen në Panelin e arbitrazhit të EKOenergise.

Perberja dhe procedura

Paneli i Arbitrazhit te EKOenergjise përbëhet nga minimumi 3 ekspertë të propozuar nga Grupi Këshillues dhe të emëruar nga Bordi EKOenergy.Një emërimi është i vlefshëm për 5 vite.

Ne panelin e arbitrazhit, jane 2 vende te rezervuara, nje per nje ekspert te ceshtjeve mjedisore dhe nje per ekspert te energjise se riprodhueshme. Grupet e interesit kane mundesine per te sugjeruar kandidat. Së paku një anëtar i Panelit Arbitrazhit duhet të jetë një Jurist(diplomë Master në Juridik).

Procedura e arbitrazhit EKOenergy  bazohet në rregullat ekzistuese te arbitrazhit, të tilla si rregullat e Gjykatës Europiane të Arbitrazhit.Paneli i arbitrazhit vjen ne vendimin final te saj brenda gjashte muajsh qe nga parashtrimi i rastit.Para se vendimi përfundimtar është dhënë vendimi i Bordit mbetet në fuqi.

Paneli i arbitrazhit te EKOenergjise do te zgjedh konfilktet e mundesme per marrveshjen e licenses nese EKOenergy dhe mbajtësi i licencës kanë rënë dakord në marrëveshjen e licencës.

Paneli i arbitrazhit te EKOenergjise do te jete operacional apo aktiv jo me vone se 2 vite pas shitjes se pare te EKOenergjise.(psh. 15 qershor 2014)