Bordi EKOenergy

ekoenergy stampBordi EKOenergy është autoriteti më i lartë drejtues i Rrjetit EKOenergy dhe markes se tyre. Çdo organizate anetare te EKOenergy emëron një person të Bordit. Të gjitha vendimet merren me 3/4 e shumicës. Anëtarët e Bordit janë: