Klima

Financimi i projekteve te klimes

rural-electrificationPer cdo MWh të EKOenergjise shitur, një kontribut i 0,10 minimale euro (dhjetë eurocent) duhet të jetë bërë për Fondin e Klimës EKOenergy.Paratë nga ai fond do të përdoret për të stimuluar investimet e mëtejshme në të ripërtëritshme të energjisë elektrike.

Bordi EKOenergy vendos në baza të rregullta në lidhje me përdorimin e parave të Fondit të Klimës EKOenergy, duke marrë parasysh rekomandimet e palëve të interesuara, dhe në veçanti rekomandimet e kompanive EKOenergy furnizimit, OJQ-të mjedisore dhe të Grupit Këshillues EKOenergy.

Në mënyrë që të jetë sa efikas të jetë e mundur, EKOenergy nuk do të ngritur iniciativa vet, por e bëjnë përdorimin e mekanizmave ekzistues dhe instrumentet.

Masat e mundshme janë:

  • Investime në erë apo energjisë diellore në vendet në zhvillim nëse këto janë në përputhje me kriteret e standardeve të arta (www.cdmgoldstandard.org). Nëse projektet e mbështetura do të çojnë në shtesa të karbonit, këto do të anulohen (proporcionalisht) në mënyrë që të shmanget llogaritja e dyfishtë.
  • Investimeve në erë dhe projektet e energjisë diellore në vendet evropiane që kanë një potencial të lartë për zhvillimin e energjisë së rinovueshme, por që nuk kanë burime
  • Shkallë të vogël ne projekte per energji te ripertrishme me një vlerë të lartë mjedisore dhe sociale të shtuar.
  • Anulimi i shtesave financiare ETS evropiane, sapo të ketë shenja se aty janë mungesa në treg.

EKOenergy Full Power

Në kontekstin e energjisë elektrike të gjelbër, specialistë referohen shtueshmërisë kur flasim për kapacitet shtesë të prodhimit të rinovueshme ose reduktimin e karbonit shtesë, krahasuar me një bazë të cilat gjithsesi do të kishin ndodhur në kushtet aktuale të tregut dhe të kuadrit ligjor ekzistues (duke përfshirë mbështetjen publike)

Një nga përgjigjet EKOenergy-së për ata që jane të gatshëm për të stimuluar ‘Plotësimin’, është EKOenergy me energji të plotë . EKOenergy ” me fuqi te plote” është EKOenergy me një kontribut më të lartë në fondin e Klimës.Kontributi për MWh duhet të jetë i mjaftueshëm për të siguruar kapitalin e vet për një investim në një kapacitet të rinovueshëm të prodhimit (mundësisht diellore apo të erës) në gjendje për të prodhuar 1 MWh të rinovueshme të energjisë elektrike gjatë jetës së tij të pritshme. Shuma e saktë e kontributit do të varet nga projektet e përzgjedhura dhe do të mund të ulet me kalimin e kohës.