The solar panels installed for the municipality of Espartinas

EKOenergi från anläggningar på plats (on-site)

Konsumenter som utnyttjar förnybar energi från anläggningar på plats (utanför elnätet eller elnätanslutna förnybara energianläggningar) kan också använda EKOenergis miljömärke.

Denna sida beskriver villkoren som måste uppfyllas för att EKOenergis miljömärke ska beviljas.

Elektricitet ­­— Allmänna krav

Off-grid EKOenergy ecohotel Mas La Llum

Anläggningarna måste uppfylla våra hållbarhetskriterier.

Dessutom:

  • Om den årliga elproduktionen är större än 200 MWh, måste användaren av miljömärket ge ett minimibidrag på 0,10 €/MWh till EKOenergis Klimatfond. Beträffande vattenkraft måste ett separat bidrag på 0,10 €/MWh ges till Miljöfonden.
  • Om den årliga produktionen överstiger 1000 MWh, måste användaren underteckna vårt Licensavtal.
  • Om den årliga produktionen är mindre än 200 MWh, är en inbetalning till vår klimatfond inte obligatorisk, men det rekommenderas starkt eftersom pengarna hjälper att finansiera förnybara energiprojekt i utvecklingsländerna.

Ytterligare krav på anläggningar kopplade till elnätet

  • Användaren måste ha ett EKOenergi-certifierat elavtal för platsen där den förnybara energianläggningen är belägen.
  • Om systemet som är kopplat till elnätet har en nedräkningstimer (nettomätning), kan EKOenergis miljömärke inte användas för el som tillagts elnätet tidigare, förutom om ägaren kan bevisa att inget spårningscertifikat (t.ex. ursprungsgarantier – Guarantees of Origin) tilldelats den tidigare produktionen, och om inte spårningscertifikatet i annat fall inlösts på ägarens vägnar.

Egen produktion av värme och kyla

Energikonsumenter med sin egen förnybara värmeproduktion på plats (utanför elnätet eller elnät-anslutna förnybara energianläggningar) kan också använda EKOenergis miljömärke under följande omständigheter:

  • Gasen och/eller elen är försedd med EKOenergis miljömärke.
  • Dubbelräkning har undvikits.

Kolla våra kriterier för värme och kyla eller kontakta oss om du vill få mera information!