Energins spårande

grid overview showing the path of green reenewable energy

Det är viktigt för EKOenergi att det går att spåra var den rena energi har sitt ursprung. Detta för att försäkra att:

Företag lägger allt större vikt på att anskaffa grön energi. Därför har spårningssystem för olika typer av förnybar energi utvecklats. EKOenergi följer noga med utvecklingen av spårandet av förnybar el, förnybar gas och förnybar värme.

Nedan hittar du mera information, och en överblick av spårningssystemen som används för att bevisa ursprunget på energin som märkts med EKOenergis miljömärke.

Spårandet av el

El kan inte spåras längs med elnätet. All elektricitet som produceras, vare sig från ren energi eller fossila källor, blandas då de tillförs till elnätet. ”Boka och begär” (book and claim) system, såsom Guarantees of Origin och I-REC:er, har utvecklats för att göra det möjligt för konsumenter att göra anspråk på en specifik mängd och typ av förnybar el. Dessa är databaser där producenterna kan registrera eller ”boka” hur mycket, när och hur de har producerat sin el. Sedan kan konsumenterna i sin tur ”begära” den gröna elen baserat på denna information. Energi Attribut Certifikat (EAC) tilldelas som bevis för ett inköp av förnybar el. Att köpa grön energi är inte möjligt om inte energins ursprung bevisats med dessa certifikat.

Att informera konsumenten och att undvika dubbelräkning är huvudmålen med spårningssystemen. Undvikandet av dubbelräkning är viktigt för att säkerställa att ingen annan konsument gör anspråk på samma enheter av grön energi som någon annan.

Certifikat för energi som framställts från förnybara källor måste användas (dvs. avbrytas eller inlösas) i enlighet med riktlinjerna för Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance: ”Alla kontraktsmedel som används i den marknadsbaserade metoden för Scope 2 bokföring bör utfärdas och inlösas närmast möjligt den tidsperiod för energikonsumtion på vilken medlet tillämpats” samt ”bör dessutom erhållas från samma marknadsområde där den rapporterade enhetens elförbrukningsverksamhet förekommer” (s.60; översättning). När du använder el försett med EKOenergis miljömärke uppfylls dessa kriterier.

Ursprungsgarantier

I Europa kallas spårningscertifikat för ursprungsgarantier (Guarantees of Origin). Nationella registreringskontor för ursprungsgarantier drivs av enheter som utnämnts av staten. Exempel på sådana är regleringsanordningar eller elnätsoperatörer. EKOenergis miljömärke jobbar med ursprungsgarantier i EU för att spåra el.

Rättsliga grunden för systemet finns i artikel 15 i Direktiv 2009/28/EC den 23 april 2009 om främjandet av användningen av energi från förnybara källor. Från och med 2021 kommer detta direktiv att ersättas med artikel 19 i Direktiv (EU) 2018/2001 den 11 december 2018 om främjandet av användningen av energi från förnybara källor.

REC:er

I USA och Kanada kallas elspårningscertifikat för förnybar elektricitet-certifikat (Renewable Electricity Certificates – RECs). Innehav av sådana certifikat är nödvändigt för att kunna påstå att man använder hållbar el. RECer används i såväl volontär utsläppsmarknad som i reglerad kompensationsmarknad (compliance market). Läs mera i Center for Resource Solutions PDF: The Legal Basis for Renewable Energy Certificates.

För att få använda EKOenergis miljömärke i USA och i Kanada är REC:er nödvändiga.

I-REC Certifikat

The International REC Standard är en ideell organisation som arbetar för att förse världen med robusta attributspårningssystem (Energy Attrbute Certifikat – EAC system).

Som ett energimiljömärke jobbar EKOenergy med I-REC:er för att införa ett standardspårningssystem till länder där en sådan inte inrättats av landskapsregeringen, såsom i Turkiet, Kina, Indien, Brasilien, Mexiko, Indonesien och Sydafrika. En lista på länder med I-REC registreringskontor kan hittas på I-REC:s webbsida.

EKOenergi godkänner I-REC-certifikat på spårandet av EKOenergi-miljömärkt el om:

  • I-REC:erna används inom 12 månader efter produktionen.
  • Samma produktion för I-REC:erna har inte använts för att skapa en klimatkompensationskredit.

Nationella spårningscertifikat för elektricitet

EKOenergi är villig att jobba med andra spårningssystem, så länge som de uppfyller våra kriterier om att dubbelräkning undviks och informationen är transparent. Olika certifikatscheman kan komplementera varandra, men detta kan utgöra en risk för dubbelräkning, vilket bör alltid undvikas.

Specifika fall evalueras baserat på landet där elektriciteten används. Var god och kontakta EKOenergis sekretariat om du har frågor.

Japan: För närvarande accepterar CDP J-krediter, grön energi-certifikat och ”Non-Fossil Value Credits” (NFC). Det förväntas att NFC kommer att bli det huvudsakliga spårningssystemet i Japan. Tillsammans med RE100 och CDP följer också EKOenergi noga med utvecklingen i Japan, och godkänner för närvarande 3 tillgängliga scheman.

Taiwan: Enligt allmän praxis föredras I-REC:er i Taiwan. EKOenergi godkänner också Taiwanesiska REC:er (T-REC:er).

Australien: Produktionen och säljandet av förnybar el görs i Australien med hjälp av Australiska REC:er. Dessa inkluderar småskaliga teknologicertifikat (STC:er) och storskaliga generationscertifikat (LGC:er). Australiska REC:er godkänns för spårandet av EKOenergi-miljömärkt elektricitet i Australien.

Spårandet av egen produktion på plats, PPA:er och elavtal

Utöver kontrakt om grön energi är egen produktion, PPA:er (Power purchase agreements – energiköpsavtal) och certifikatköp andra sätt att anskaffa förnybar el. Oavsett metoden så försäkrar EKOenergis miljömärke att dubbelräkning undviks. Detta innebär att när den producerade elen kommer från nätverket så kan konsumenten hävda att de använder förnybar el:

  • Om EAC:er har utfärdats till produktionen.
  • Om dessa har avbokats i konsumentens namn.

I fall av egen produktion på plats utfärdas sällan några spårningscertifikat, eftersom elen levereras direkt till en specifik konsument utan att passera nätverket. Om EAC:er endå utfärdats för så lokalt konsumerad el, bör de annulleras/inlösas på den lokala konsumentens vägnar för att undvika vilka som helst risker för dubbelräkning. Bekanta dig med EKOenergi från anläggningar på plats.

För att lära dig mera om olika sätt att anskaffa förnybar elektricitet, kolla webinaren nedan: ”Renewable corporate sourcing: a crash course”, gjord av SOlarPower Europe och RE-Source (från 3:43 till 15:45).

Import och export av certifikat

EKOenergi tillåter endast spårningscertifikat som används inom samma elmarknadsområde där elektriciteten producerats. EKOenergis kriterier specificerar att konsumenten alltid måste vara informerad om vilket land elektriciteten som de köper kommer ifrån.

Energi som märkts med EKOenergis märke följer såväl Greenhouse Gas protocol standard som de praxisar som CDP stödjer. I fall spårningscertifikat inte är tillgängliga i vissa länder, så tror vi på att om vi visar flexibilitet så skickar det rätta signaler till marknaden, och bidrar därmed till utvecklingen av tillförlitligt spårande.

Spårandet av förnybar gas

old gaspipe ending in nature

EKOenergi eftersträvar att jobba med tillförlitliga och självständiga spårningssystem för gas. Samarbetspartnerna bör vara mottagliga för alla marknadsaktörer som är intresserade och alla som undviker dubbelräkning.

Det är önskvärt att det finns endast 1 godkänt spårningssystem per land eller 1 godkänt spårningssystem per typ av gas, dvs. biogas, power-to-gas, osv. Du får gärna kontakta oss för mer information.

Om det inte finns något spårningssystem i landet, kommer EKOenergis styrelse att utvärdera den lösningen på spårandet som säljaren föreslår. Godkännandet av ett sådant sytem är tillfälligt. Privata spårningssystem ersätts automatiskt av officiella system så snart som dessa existerar.

EKOenergi godkänner för tillfället:

  • Alla existerande biometanregister i EU
  • CertifHy:s ursprunsgarantisystem för väte

For mFör mer information angående spårningen av förnybar gas, se kapitel 5 om EKOenergis kriterier för förnybar gas.