EKOenergy: One label, six goals SDGs

Våra resultat

first Five-year-report EKOenergy cover photo

EKOenergi arbetar för att skydda naturen och bekämpa klimatförändringen, främst genom att hjälpa energikonsumenterna att byta till 100% hållbar och förnybar energi. Vi har kommit långt sedan vår lansering 2013. Vår utveckling framgår av vår rapport: EKOenergy’s First 5 years – 2013-2018 (EKOenergis första fem år – 2013-2018).

Vi marknadsför förnybar energi över hela världen genom kontakt med stora energikonsumenter och genom samarbete med miljöorganisationer och CSR-nätverk. Vår Klimatfond stöder projekt för förnybar energi i utvecklingsländerna. Dessa projekt inriktar sig på att lindra energifattigdom. Vår Miljöfond finansierar restaureringsprojekt i skadade flodekosystem.

Utvecklar verktyg för att stärka konsumenterna

I många delar av världen är konsumenternas roll på energimarknaden mycket begränsad. Det är svårt, eller ibland till och med omöjligt, att välja grön energi eller aktivt bidra till energiövergången. EKOenergi deltar i utvecklingen av utrustning som ger konsumenterna fler alternativ. Några av våra viktigaste framsteg är följande:

  • Vi bidrog betydligt till utvecklingen av Greenhouse Gas Protocol Scope 2 Guidance. Vi har gjort en sammanfattning av denna text, med landsspecifik information, på 19 språk.
  • Vi var en av de första som godkände I-REC, den internationella standarden för certifikat för förnybar energi. I-REC möjliggör energispårning utanför Europa och USA, och vi var bland de första som arbetade med standarden i länder som Kina och Brasilien.
  • Vi har utvecklat mycket informativt material om grön energi i allmänhet och om inköp av förnybar el i synnerhet. Många av våra publikationer finns tillgängliga på ett antal olika språk. Till exempel finns vår onlinekurs Green Power – buying renewable electricity for LEED and carbon accounting (Green Power – att köpa förnybar el för LEED och kolbokföring), som vi gjorde i samarbete med LEED och US Green Building Council, tillgänglig på fyra språk. Vi fortsätter att producera informationsmaterial, såsom broschyrer och artiklar, på många andra språk tack vare våra hängivna frivilliga översättare.

Förespråkar för en 100 % hållbar värld

EKOenergimärkt energi finns nu tillgängligt i över 60 olika länder världen över. Ett växande antal företag använder vår logo på sina produkter för att visa sitt engagemang för miljömässigt hållbar energi.

Vi är medlem i Climate Action Network (Europe), den Global 100% RE Campaign och IRENA’s Coalition for Action. Vi har bidragit till flera artiklar och publikationer om genomförbarheten av en 100% förnybar värld. Vi stöder även åtgärder och kampanjer mot subventioner för fossila bränslen.

Skyddar biologisk mångfald

River_restoration_vihti people on bridge

Vi engagerar energiföretag och energikonsumenter genom regelbundna samtal om energiproduktionens påverkan på naturen. Som deltagare i LIFE Freshabit-projektet lanserade vi webbplatsen Hydropower’s nature som innehåller massor med information om hur vattenkraften påverkar flodens ekosystem.

Genom att använda EKOenergi-miljömärkt energi skapar stora företagskonsumenter en koppling mellan sina koldioxidminskningsmål och deras åtaganden gentemot naturen och den biologiska mångfalden (’Företag och biologisk mångfald’).

Vi finansierar en rad projekt som syftar till att främja floders biologiska mångfald. För varje MWh som säljs som EKOenergi vattenkraft betalas ett bidrag på minst 0,10 € (tio cent) till EKOenergis Miljöfond. Dessa bidrag används för att finansiera projekt som fokuserar på avlägsnande av hinder för fiskmigration, återställande av lekområden och mycket mer. Se vår miljöfondsida för att lära dig mer.

Projekt med ren energi för fattigdomsbekämpning

Solar_panels_installing_on_roof_Myanmar

För varje såld MWh EKOenergimärkt energi som säljs går minst 0,10 € (tio cent) till vår klimatfond. Med dessa bidrag finansierar vi nya projekt för förnybar energi (främst solenergiprojekt) som stöder hållbarhet och lindrar energifattigdom.

Se vår Klimatfondsida för att läsa mer om dessa projekt.

Hjälp oss att göra mer

Dessa resultat skulle inte vara möjliga utan ditt stöd, med sådana projekt som förlitar sig på stöd från tusentals konsumenter av EKOenergimärkt el. Du kan hjälpa oss göra mer genom att själv byta till EKOenergimärkt energi och genom att övertyga dina vänner och kollegor att göra detsamma.

För mer information, följ oss på Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, och LinkedIn.