Công tác lãnh đạo

Hội đồng Lãnh đạo

stamp with ekoenergy logo

Hội đồng Lãnh đạo của EKOenergy là cơ quan thẩm quyền cao nhất trong hệ thống tổ chức quản lý.

Công việc của Hội đồng Lãnh đạo bao gồm:

 • Xác thực và tán thành chiến lược của tổ chức
 • Quyết định các tiêu chuẩn
 • Quyết định tính chấp nhận được của các thiết bị sản xuất
 • Quyết định việc sử dụng nguồn tiền của Quỹ Môi trường EKOenergy và Quỹ Khí hậu EKOenery
 • Chỉ định người lãnh đạo trong Ban Thư ký của EKOenergy

Mỗi tổ chức thành viên của EKOenergy chỉ định ra một người trực thuộc trong Hội đồng Lãnh đạo. Nhấn vào đây để xem danh sách các thành viên trong Hội đồng Lãnh đạo.

Ban Cố vấn

Hội đồng Lãnh đạo EKOenergy sẽ chỉ định ra Ban Cố vấn. Chức vụ được bổ nhiệm được duy trì trong 2 năm và có thể được tái chỉ định.

Một số vị trí trong Ban Cố vấn được giữ chỗ cho các nhóm cổ đông như sau:

 • Các Tổ chức Phi Chính phủ về môi trường: bao gồm các Tổ chức Phi Chính phủ bảo vệ môi trường trong khu vực Châu Âu và các Tổ chức Phi Chính Phủ bảo vệ môi trường thuộc các quốc gia/nằm vùng
 • Ngành công nghiệp về điện (nhà sản xuất, nhà kinh doanh và nhà cung ứng dịch vụ)
 • Người sử dụng nhãn sinh học EKOenergy, các tổ chức thuộc chi nhánh và các tổ chức tiêu dùng của họ

Các thành viên khả thi khác như các cơ quan thẩm quyền, các nhà chức trách tham gia vào việc chứng nhận hệ thống Đảm bảo Nguồn gốc xuất xứ.

Ban Cố vấn có thể đưa ra đề xuất các vấn đề liên quan đến EKOenery. Ban Cố vấn cũng tích cực thông báo về lịch trình công tác của Hội đồng Lãnh đạo. Hội đồng Lãnh đạo phải trả lời các câu hỏi và sự bình luận của các thành viên Ban Cố vấn trong vòng 2 tháng. Dựa trên 3/4 tổng số quyền biểu quyết, Ban Cố vấn sẽ bổ nhiệm các thành viên của Hội đồng Trọng tài EKOenergy.

Nhấn vào đây để xem danh sách các thành viên trong Ban Cố vấn.

Ban Thư ký

Ban Thư ký phụ trách các công tác quản lý hằng ngày của EKOenergy. Các công việc của Ban Thư ký bao gồm:

 • Đảm bảo công tác quản lý và vận hành EKOenergy
 • Đại diện EKOenergy trong các hoạt động giao tiếp bên ngoài và thiết lập các mối giao hữu
 • Tổ chức các công tác, dịch vụ cho các cổ đông
 • Chuẩn bị, tổ chức và theo dõi tất cả cuộc họp của tổ chức EKOenergy
 • Chuẩn bị tài liệu, thủ tục giấy phép nhằm trợ lý cho việc quyết định sử dụng các nguồn quỹ và các kế hoạch hoạt động
 • Soạn thảo các báo cáo nội bộ và bên ngoài
 • Hỗ trợ phổ biến và công bố thông tin
 • Thực thi việc quản trị tài chính của tổ chức

Nhấn vào đây để xem tổng quát các thành viên và tình nguyện viên trong Ban Thư ký của EKOenergy.

Hội đồng Trọng tài

Hội đồng Trọng tài của EKOenergy giữ vai trò quyết định cuối cùng trong việc bãi nhiệm công tác giữa EKOenergy và các thành viên trong Networks, cũng như công tác từ chối giữa EKOenergy và các tổ chức được cấp phép.

Cho đến nay vẫn chưa có trường hợp nào phải đưa ra xem xét tại Hội đồng Trọng tài.

Nhấn vào đây để xem thông tin chi tiết về các điều luật và sự thỏa hiệp của Hội đồng Trọng tài.